Soũↄ 43

1Ma yãnakpaa Lua, zɛmanↄ bui gbɛ̃kɛsaide yã́ musu, ma bↄ gbɛ̃vãi koleapiↄ ↄzĩ. 2Lua, ḿmɛ ń ma ulɛkĩi ũ, bↄ́yãi n gimazii? Bↄ́yãi ń tò miↄ bɛ oosisia wɛ́tɛ̃a pↄ́ ma ibɛɛ lɛ́ mↄmɛɛ yã́ii? 3Ǹ n gupua ń n sĩanao zĩa, i dↄaamɛɛ e n gbɛ̀sĩsĩ musu, i gɛ́manↄ e n kúkĩi we. 4Mí gɛ́ n gbagbakĩi Lua, ma pↄ i kɛma na, Lua ma pↄna, mí n tↄbↄ ń mↄↄnao, Lua ma Lua. 5Bↄ́yãi ma sↄ̃ ↄ̃̀ↄkpài? Bↄ́yãi ma nↄ̀sɛ yài? Máↄ wɛdↄ Luazi, asa má ɛa màↄ aà táasilɛ, ma Suabana, ma Lua.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\