Soũↄ 44

1Kole buiↄ lɛ. 2Lua, yã́ pↄ́ ń kɛ̀ wá deziↄ gↄↄ, aa òwɛ̃ɛ wá swã́ mà. 3N ↄpɛ̀ buipãleↄwa n ĩadàmá, n wá deziↄ kàlɛ ń gbɛu aa ↄtàu. 4An fɛ̃nda mɛ́ ń ká bùsupiwao, an gã̀sa gbãa ↄ̃ aa zĩblèòo. N zĩa gã̀sa gbãa mɛ́ kɛ̀, n kuańnↄ gupùnɛ́, kɛ́ ń yeńzi yã́i. 5Ḿmɛ ń ma kía ũ ma Lua, ni to Yakↄbu buiↄ zĩble. 6Ń n báaao wi ↄpɛ wá ibɛɛↄwa, ń n tↄ́o wi ↄ̃zↄ̃ wá wɛ̀lɛpiↄwa. 7I kɛ ma sá málɛ a náaikɛo, i kɛ ma fɛ̃nda mɛ́ ì ma bↄo. 8Asa ḿmɛ ni wá sí wá ibɛɛↄwa, ni wida wá zangudeↄwa. 9Lua, wiↄ n táasilɛ gↄↄpii, wiↄ n tↄbↄ láasai. 10Ń beeo n ↄpɛ̀wá ń tò wí wá kṹ, nili bↄ ń wá zĩgↄ̃ↄ lↄo. 11Ń tò wa pↄ̀ↄbↄzã kɛ̀ wá ibɛɛↄnɛ, ń tò wá zangudepiↄ wá pↄ́ↄ nàaa. 12N ń gbá zɛ́ aa wá dɛdɛ lán sãↄwa, n wá fãaa buipãleↄ guu. 13N n gbɛ̃́ↄ yìa àa'aa, ni ài'e ń yíaa yã́ musuo. 14Ń tò wá saɛdeↄ wá sↄ̃sↄ̃, gbɛ̃́ pↄ́ liaawáziↄ wá láanikɛ̀. 15Ń tò wa gↄ̃ yãa ũ buipãleↄnɛ, gbɛ̃́ↄ ìↄ midɛwɛ̃ɛ. 16Miↄ kú ń wío gↄↄpiiɛ, ma gɛɛ gↄ̃̀ kpa ma wɛ́i, 17ma láanikɛnaↄ ń ma sↄ̃̀sↄ̃naↄ yã́i ń ma ibɛɛ pↄ́ aa ye tↄsiaↄ yã́o. 18Bee wá lé píi, baa kɛ́ n yã́ i sã́wáguo, mɛ́ wi ń bàakuawanↄ yã́ gbooo. 19Wá nↄ̀sɛ i liaamao, wi kɛ̃ n zɛ́wao. 20N wá wiwi n wá ká gu gbɛ̃gbondeu, n gusia zↄ̃ↄ kũ̀aawá. 21Tó wá Lua tↄ́ sã̀wágu, ge tó wa wɛdↄ̀ dii zĩ̀lozi yãaɛ, 22Lua a gí eie? Asa ↄ̃mɛ wá nↄ̀sɛ yã́ dↄ̃ píi. 23N yã́i wá kú ga lɛ́zĩ gↄↄpii, wì wá dilɛ lán sã pↄ́ wa ń kòlokpaↄwa. 24Vu, Dii! Àkɛa ńlɛ i'oi? Fɛlɛ! Ńsu wá vũaa gↄↄpiio. 25Àkɛa n mikpɛlìwɛ̃ɛi? Wá wɛ̃nakɛa ń wá wɛtãao sã̀ngu yã̀? 26Wa gↄ̃ ye bùsutiu, wa gↄ̃ wúlɛa tↄↄlɛ. 27Fɛlɛ dↄwálɛ! Mↄ ǹ wá misi n gbɛ̃kɛ yã́i.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\