Soũↄ 45

1Gbɛ̃́ yenzide lɛ pↄ́ Kole buiↄ dà. 2Yã́ na lɛ́ pipi ma sↄ̃ guu, ↄ̃ málɛ lɛɛ bee da ń kío. Ma lɛ́ na lán ladↄ̃n maa lákɛ̃bↄwa. 3N kɛfɛnkɛ dɛ gbɛ̃́piia, n lɛgbɛ'i ìↄ na, báaa pↄ́ Lua dàngu láaa vĩo. 4Zĩgↄ̃ pãsĩ, ǹ ń fɛ̃nda sɛ ǹ loo n kíakɛgawi seela ũ. 5Di sↄ̃́ kpɛ gɛ zĩble n gawi guu sĩana ń yã́zɛdeo yã́i. Yã́ pↄ́ ì dimá kɛ ń n ↄplaa gbãao. 6Kí, n kaↄ lɛ́ sↄ̃́nɛ, a gɛ̃ n ibɛɛↄ sↄ̃ kṹ, buiↄ kwɛ n gbázĩ. 7Lua, ńyↄ̃ↄ zↄ̃lɛa báawa gↄↄpiiɛ, niↄ n kíakɛ lípana kũa yã́zɛde ũ. 8Ń ye yã́zɛdei, ń za vãigu. A yã́i tò Lua, n Lua, n kpa kpalau, à pↄna pìsima dɛ n gbɛ̃́ↄla. 9Lí'ↄ gĩnana pìsi ń pↄkasaↄwa, mↄↄna'ↄ a n pↄ kɛ na n kpɛ́ pↄ́ wa kɛ̀kɛ ń wesa swaao guu. 10Kí nɛnↄɛↄ ku n nↄ yenzideↄ guu, n nↄ dafu kú n ↄplaai, a Ofii bùsu vua zãblebↄↄ daa. 11Nɛnↄɛna, swã́kpa ǹ ma! N mae bɛ ń n gbɛ̃́ↄ yã́ su dↄaanɛo. 12N kɛfɛnkɛ lɛ́ kí mɛ lua, misiilɛɛ̀, asa n diin aà ũ. 13Tiideↄ mↄ gbadanɛ, ↄdeↄ n aɛ wɛɛlɛ. 14Kí nɛnↄɛpi zↄ̃lɛ kpɛa ń gawio, wà vua ba kɛ̃̀ aà pↄkasaↄwa. 15Wàlɛ mↄ́aànↄ kípiɛ ń aà pↄkasa wɛ̃̀sãdeↄ daa. Nɛ́ wɛ̃́ndiapi mↄtɛnziↄ tɛaàzi, aalɛ mↄ́aànↄ aà kĩ́i. 16Wàlɛ gɛ̃ńnↄ kibɛ, wàlɛ pↄnakɛ ń gulakɛao. 17N nɛgↄ̃ɛↄ gↄ̃ n maeↄ gɛ̃ɛ ũ, ńyↄ̃ ń dilɛdilɛ kíaↄ ũ dṹnia guu píi. 18Má tó n tↄ́ àↄ dↄ gbɛ̃́ↄgu láasai, bui píi iↄ n sáaukpa gↄↄpii.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\