Soũↄ 46

1Kole buiↄ lɛ. 2Lua mɛ́ wá ulɛkĩi ń wá gbãao ũ, ìↄ dↄwálɛ gↄↄpii wá yooyeau. 3A yã́i tò sↄ̃ lí kɛ̃́wáguo, baa tó dṹnia yà, mɛ́ gbɛ̀sĩsĩↄ kwɛ̀ ísiau, 4baa tó ípi sùka a fùlabↄ̀, mɛ́ gbɛ̀sĩsĩↄ dèe ń kↄ̃fĩo. 5Swa ku a í ì mↄ́ ń pↄnao Lua wɛ̃́lɛu, Musude kúkĩi pↄ́ a kua adoapi. 6Lua ku wɛ̃́lɛpiu, a gↄ̃ bɛzia ũo, Lua a dↄaàlɛ gudↄlɛia. 7Bui píi lɛ́ wiilɛ, kpalaↄ lɛ́ bãdɛ. Lua pũ̀na ↄ̃ dṹnia yↄ̀. 8Dii Zĩgↄ̃de kúwanↄ, Yakↄbu buiↄ Lua mɛ́ wá ulɛkĩi ũ. 9À mↄ Dii yãkɛaↄ gwa, lá à yãyìa dṹniawa. 10Ɔ̃mɛ ì zĩ midɛ e dṹnia lɛ́u, ì sáↄ ɛ́'ɛ ì sↄ̃naↄ suumpa, ì tɛsↄ̃ sɛ̀ngbaoↄwa. 11À zɛ tɛɛɛ, íↄ dↄ̃ mámɛmaa Lua. Bui píi a ma kã́fĩ, wa ma tↄbↄ dṹnia guu píi. 12Dii Zĩgↄ̃de kúwanↄ, Yakↄbu buiↄ Lua mɛ́ wá ulɛkĩi ũ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\