Soũↄ 47

1Kole buiↄ lɛ. 2Bui píi, à ↄtaalɛ, à kúkuakɛ Luaɛ ń gulao. 3Asa Dii Musude kà wàↄ aà vĩa vĩ, dṹnia gbɛ̃́pii Kía zↄ̃ↄn aà ũ. 4A tò wa zĩblè buiↄwa, a tò wa ↄ̃zↄ̃̀ gbɛ̃́piↄwa. 5À kpaalɛ sɛ̀wɛ̃ɛ, wápiↄ aà yenzide Yakↄbu buiↄ ĩ́andãbↄ ũ. 6Lua fɛ̀lɛ, wàlɛ gulakɛ, Dii zɛa, wàlɛ kã̀aepɛ. 7À lɛsi Luaɛ, à lɛsiɛ̀, à lɛsi wá Kíaɛ, à lɛsiɛ̀. 8Asa dṹnia píi Kían aà ũ. À lɛsiɛ̀ ń dↄ̃ao. 9Lua lɛ́ kible bui píiwa, a zↄ̃lɛa a báa pↄ́ a kua adoawa. 10Bui píi kpalablenaↄ lɛ́ kãaa ń gbɛ̃́ pↄ́ dɛ Ablahaũ Lua gbɛ̃́ↄ ũↄ, asa dṹnia kíaↄá Lua pↄ́ɛ. A dɛńla píi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\