Soũↄ 48

1Kole buiↄ lɛ. 2Dii zↄ̃ↄ, à kà wà aà táasilɛ maamaa wá Lua wɛ̃́lɛ guu, aà gbɛ̀sĩsĩ pↄ́ a kua adoa musu. 3Siↄna gbɛ kálɛa maa, a dɛ dṹnia gbɛ̃́piiɛ pↄna ũ. Kía zↄ̃ↄ wɛ̃́lɛpi ku Siↄna gugbãntoo oi. 4Lua ku a gudↄ̃akĩiↄ guu, a tò wa a dↄ̃ aafia'ekĩi ũ. 5Kɛ́ kíaↄ lɛdoũkɛ̀, kɛ́ aa mↄ̀ lɛ́lɛiwà sãnu, 6kɛ́ aa è màa, ↄ̃ à dìmá, iwãa kà ń pↄa ↄ̃ aa tilɛ̀. 7Aa gↄ̃̀ ń lualuao lán nↄɛ nↄwãwãkɛnawa. 8N ń wiwi lá gukpɛ ĩ́ana ì laatanaↄ gó'ilɛnaↄ wíwiwa. 9Yã́ pↄ́ wá mà ↄ̃ wa wɛsìɛ Dii Zĩgↄ̃de wá Lua wɛ̃́lɛ guu. Lua wɛ̃́lɛpi kàlɛ àↄ ku gↄↄpiiɛ. 10Lua, wá kú n kpɛ́u, wálɛ làasookɛ n gbɛ̃kɛwa. 11Lua, lá n tↄ́ fã̀aa e dṹnia lɛ́u, màa n táasilɛa fã̀aa lↄ. Ni yã́gↄ̃gↄ̃ n gbɛ̃́ↄnɛ a zɛ́wa. 12Siↄna gbɛ̀sĩsĩdeↄ lɛ́ pↄnakɛ, Yuda bùsu wɛ̃́lɛdeↄ pↄ kɛ̀na yã́kpalɛ pↄ́ ń kɛ̀ↄ yã́i. 13À dↄdↄkↄ̃wa à lia Siↄnai, í a bĩ́i musu gudↄ̃akĩi dasiↄ nao. 14À a bĩ́iↄ tàasika ń a zɛgikĩiↄ, kɛ́ à e dau à siu ziadeↄnɛ. 15Asa Lua dee dɛ wá Lua ũ gↄↄpii, ì dↄaawɛ̃ɛ e wà gɛ gɛ́ò gɛ́kĩiɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\