Soũↄ 49

1Kole buiↄ lɛ. 2Bui píi, à yã́ɛ bee ma, dṹnia gbɛ̃́pii, à swã́kpa, 3kíaↄ ń táaaↄ, ↄdeↄ ń taasideↄ píi. 4Ɔ̃nↄyã kú ma lɛ́u, dↄ̃a ku ma sↄ̃u. 5Má swãdↄ yáasi yã́i, mí polo mↄↄnlɛa guu. 6Má vĩakɛ yãpãsĩgↄↄo, baa tó ma wɛ̀lɛↄ liaamazi. 7Aa ń àizɛɛ náai vĩ, aaì ń ↄda ĩ́anadã. 8Gbɛ̃e a fↄ̃ gí ń a dee wɛ̃nioo, a e pↄe kpa Luawa à aà wɛ̃ni boòo. 9Asa gbɛ̃́ wɛ̃ni boa zĩ'ũ, àizɛɛ a fↄ̃ bo bauo. 10A fↄ̃ to aàↄ ku gↄↄpiio, a fↄ̃ giɛ̀ aà wɛsi bɛdalɛo. 11Asa wa dↄ̃ baa ↄ̃nↄnaↄ ì ga, mìsaideↄ ń sↄũↄ ì midɛ màa píi, aaì ń àizɛɛ tó gbɛ̃pãleↄnɛ. 12Baa kɛ́ wà ńzĩa tↄ́ kpà bùsuↄnɛ yãa, an mia aↄ dɛ ń bɛ ũɛ gↄↄpii, an kúkĩi ũ e ń buiwa. 13Gbɛ̃nazĩna ń a bɛɛɛkɛo ìliↄ ku gↄↄpiio, a ta lán nↄ̀bↄↄwaɛ. 14Mìsaideↄ láaan we, màaɛ lↄ ń gbɛ̃́ pↄ́ tɛ́ ń iaiↄ. 15Aa si bɛdau lán sãↄwa, ga mɛ́ aↄ dɛ ń dã̀dãna ũ, mɛ́ gbɛ̃maaↄ kiblemá zia. An mɛↄ yaikɛ miau, aaↄ kpɛ́ vĩ lↄo. 16Ãma Lua a ma wɛ̃ni si bɛdawa, i gbãakpamazi. 17Tó gbɛ̃́ lɛ́ gↄ̃ ↄde ũ, mɛ́ aà bɛ tↄ́ lɛ́ nakṹ, ńsu to à kɛnɛ yãe ũo, 18asa a a kee e sɛ taò a gagↄↄo, aà àizɛɛↄ e pɛ́lɛaàzio. 19Baa tó à azĩa dↄ̃̀ ɛ̀fãaide ũ a wɛ̃nigↄↄ, mɛ́ wà aà sáaukpà aà namablea yã́i, 20a ta a deziↄ kĩ́i, a wɛsi gupualɛ bau lↄo. 21Gbɛ̃nazĩna ń a bɛɛɛkɛo, tó aà wɛ́ i kɛ̃o, a ta lán nↄ̀bↄↄwaɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\