Soũↄ 5

1Davidi lɛ. Wì sí ń kulɛpɛaoɛ. 2Swã́kpa ma yã́i Dii, laaidↄ ma yãwaaipaawa. 3Ma Kía, málɛ wiilɛma, ma Lua, málɛ wabikɛma. 4Dii, ni ma yãma gufɛ̃nɛ, mi a yã́ↄ dↄdↄnɛ kↄↄ, ma wɛ́ iↄ dↄnzi. 5Luan n ũ, ń ye vãizio, nili gbɛ̃vãi dilɛo. 6Zĩakãfĩna lí e zɛ̀ n aɛo, ń za vãikɛnaↄgu píiɛ. 7Dii, ni ɛɛdeↄ midɛ, ń ye gbɛ̃dɛnaↄ ń gbɛ̃blenaↄ gĩyãio. 8Mapi má gɛ̃ n ua n gbɛ̃kɛ zↄ̃ↄ yã́i, má kúlɛ n kpɛɛlɛ mà misiilɛnɛ. 9Dii, dↄaamɛɛ n náai yã́i, zɛpoomɛɛ ma dã̀dãnaↄ yã́i. 10Asa an yãe náai vĩo, aaì lɛnakasa gbɛ̃́ↄnɛ. An nↄ̀sɛ dɛ lán kaadↄɛmbɛwaɛ, gbɛ̃́ ↄ̃̀ↄkpaa yã́ kↄ̃̀ ń sↄ̃u. 11To yã́ zↄ̃lɛmá Lua, to aa ↄzu ńzĩa wɛ́u. Ǹ ń yá n aɛ an tàae dasiↄ yã́i, asa aa gì n yãmaiɛ. 12To gbɛ̃́ pↄ́ nà n kpɛↄ yáalↄ, aaiↄ wiilɛ ń pↄnao gↄↄpii. Ɔku gbɛ̃́ pↄ́ yenziↄla, aai vĩ aaↄ kɛ̃aa n yã́ musu. 13Dii, ni báaada gbɛ̃maaↄgu, n yeańzi ì kàedańzi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\