Soũↄ 50

1Dii Lua Gbãapiide lɛ́ yã'o, àlɛ lɛzu dṹnia gbɛ̃́ↄzi za ĩatɛ̃bilɛkĩi e a gɛ̃kpɛukĩi. 2Lua gawi bìlɛ Siↄna, wɛ̃́lɛ pↄ́ a kɛfɛnkɛ bↄlɛi. 3Wá Luapi lɛ́ mↄ́, aↄ ku kílikilio. Tɛ́ pↄ́ ì kṹmá kú aà aɛ, zàa pãsĩ liaaaàzi. 4Àlɛ lɛzu musudeↄ ń zĩ́lɛdeↄzi, kɛ́ à e yã́kpalɛkɛ ń a gbɛ̃́ↄ. 5À mɛ̀: À ma yãmanaↄ kãaamɛɛ, gbɛ̃́ pↄ́ ma bàa kúńnↄ sa'oaa yã́iↄ. 6Lua mɛ́ yã́kpalɛkɛna ũ, musudeↄ ì aà yãkɛa a zɛ́wa kpàwakɛ. 7À ma ma gbɛ̃́ↄ, má yã́ vĩ mà oɛ́, Isailiↄ, má bↄbↄánↄ, mámɛmaa Lua á Lua. 8Málɛ zↄadↄwá á sa'oa yã́io, asa i sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũ oa kↄ̃sↄ̃kↄ̃sↄ̃. 9Má zuswana pↄ́ kú á kpàsau ni vĩo, ge ble pↄ́ kú á kaau, 10asa sɛ̃̀anↄbↄↄá ma pↄ́ↄnɛ ń pↄtuo wai pↄ́ kú sĩ̀sĩ píi musuↄ. 11Má gbɛ̀ musu bãↄ dↄ̃ píi, mɛ́ sɛ̃sao pↄkelenaↄ ku ma pↄ́ ũɛ. 12Tó nↄa lɛ́ ma dɛ, má oɛ́o, asa mámɛ má dṹnia vĩ ń a pↄ́ↄ píi. 13Mi zuswana nↄ̀ↄ so yã̀? Mi blesana au mi yã̀? 14À sa'oa ma sáaukpaa ũ, à lɛ́ pↄ́ á kɛ̀ ma Musudewa fĩabo. 15À lɛzumazi taasikɛgↄↄ, mí á bↄu, í ma kpɛla. 16Ɔ̃ Lua ò vãikɛnaↄnɛ: Àkɛa álɛ ma yãdilɛaↄ dↄdↄi, mɛ́ ma bàakuańnↄ yã́ dↄ á lɛ́ui? 17Á ye ma yãdanɛio, a ma yã́ↄ kpà kpɛ. 18Tó a kpã́i è, i aà kɛ á gbɛ̃́ ũɛ, mɛ́ á bàa ìↄ kú ń gbãsĩkɛnaↄ. 19Á lɛgbɛ'i vãi, mɛ́ i lɛnakasanɛ́. 20I zↄ̃lɛ ń á gbɛ̃do tↄ́o, mɛ́ i á da nɛ́ bɛ̃̀ɛbo. 21A yã́ beeↄ kɛ̀ ↄ̃ má nílɛ. Álɛ e má dɛáwaɛ, ãma má zↄadↄwá, mí bↄbↄánↄ. 22Á gbɛ̃́ pↄ́ ma yã́ sã̀águↄ à yã́pi ma. Tó màan sↄ̃o, má á taitai, gbɛ̃e a e á síao. 23Gbɛ̃́ pↄ́ sa'òa ma sáaukpaa ũ ade ma kpɛlàɛ, àlɛ ma gba zɛ́ mà ↄlↄɛ lá mi gbɛ̃́ↄ suabaɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\