Soũↄ 51

1- 2Lɛ pↄ́ Davidi dà gↄↄ pↄ́ ãnabi Natã gɛ̀ aà kĩ́i aà gbãsĩkɛa ń Basɛbao gbɛa. 3Lua, wɛ̃nadↄ̃mɛɛ n gbɛ̃kɛ guu, ma tàaeↄ midɛ n maa zↄ̃ↄ yã́i. 4Ma gbãsĩ woloa mà gↄ̃ wásawasa, ma duuna kɛ̃a míↄmiↄ. 5Má a tàaeↄ dↄ̃ sa, ma duuna lí sã́maguo. 6Ḿmɛ ma duunakɛ̀nɛ, ma yã́ pↄ́ ń yeio kɛ̀. Tó n fɛlɛa ń yã́o, n yã́ aↄ naɛ, tó n yãdàmala, n yã́ aↄ zɛ́ vĩ. 7Za ma da nↄ̀sɛu má vãi, má duuna vĩ za ma igↄↄɛ. 8Nↄ̀sɛ maa mɛ́ ì kangu, ↄ̃nↄ damɛɛ ma sↄ̃ guu. 9Ma zu'o ń saoo mà zɛ̃ wásawasa, ma nↄ̀sɛ pípi mà gↄ̃ púnvlãvlã. 10To mà pↄnakɛ ń yaalↄo, to ma wá pↄ́ ń bùsa wee. 11Ńsu ma duuna yãdao, ma yãvãiↄ bↄ dilɛ píi. 12Lua, nↄ̀sɛpua damɛɛ, ɛa to ma sↄ̃ àↄ dilɛa. 13Ńsu ma vũaao, ńsu ǹ n Nisĩna siao. 14Ɛa to ma pↄ kɛ na kɛ́ n ma suabà yã́i. To pↄeã maa dↄaamɛɛ, 15mí n yã́ dada vãikɛnaↄnɛ, duunkɛnapiↄ i ɛa zɛnnↄ. 16Lua, ma bↄ gbɛ̃dɛa yã́u, mí lɛsi n yãkɛa a zɛ́wa musu, Lua ma Suabana. 17Dii, ma gba lɛ́, mí n táasilɛ. 18Sa'oa lí kɛnɛ nao, tó bee no, dↄ̃ má ò. Sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũ lí kánguo. 19Sa pↄ́ málɛ oma mɛ́ nↄ̀sɛniɛ ũ, nili saka nↄ̀sɛniɛ sùuudeguo. 20Lua, ɛ̀fãaikɛ Siↄnaɛ n pↄeã maa guu. Yelusalɛũ bĩ́i gba gbãa. 21A gbɛa sa'oa a zɛ́wa a kangu ń sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũo, wi sa'o ń swanaↄ n gbagbakĩiwa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\