Soũↄ 52

1- 2Lɛ pↄ́ Davidi dà gↄↄ pↄ́ à gɛ̀ Aimɛlɛki bɛ, ↄ̃ Ɛdↄũ gbɛ̃́ Doegu gɛ ò Sauluɛ. 3Nɛgↄ̃na, Lua gbɛ̃kɛ ku gↄↄpiiɛ, àkɛa ńlɛ ĩ́anadã ń yãvãioi? 4Niↄ lɛkↄↄlɛka gbɛ̃́ↄzi gↄↄpii, n lɛ́ na lán gɛ̃ mibobↄwa, ni gbɛ̃́ↄ gbázĩna zↄ̃ò. 5Ń ye vãii dɛ maala, ɛɛtoa ì kɛnɛ na dɛ sĩanaa. 6Ń ye gbɛ̃kaalɛa yã́i, mↄafili mɛ́ dↄ n lɛ́u. 7Lua a n kↄ ɛ e gↄↄpiiɛ, a n kũ bↄnnↄ n kpɛ́u, a n wo, i n kɛ̃ gbɛ̃́ bɛ̃́ɛↄwa. 8Tó gbɛ̃maaↄ è, vĩa a ń kṹ, aai n láanikɛ aa mɛ: 9Gbɛ̃́ pↄ́ i Lua si a mìsina ũo gwa! À a àizɛɛ zↄ̃ↄ náaikɛ̀, à gↄ̃̀ gbãade ũ gbɛ̃kaalɛa yã́ musu. 10Mapi sↄ̃ má dɛ lán kù lásiade pↄ́ kú Lua uawa, má zɛ ń Lua gbɛ̃kɛo gↄↄpiiɛ. 11Máↄ n sáaukpa gↄↄpii yã́ pↄ́ ń kɛ̀ yã́i, má n tↄbↄ n yãmanaↄ wáa kɛ́ ń maa yã́i.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\