Soũↄ 53

1Davidi lɛ. 2Mìsaideↄ ì o ń sↄ̃ guu Lua kuo, aa ↄ̃̀ↄkpà, an yãkɛa vãi, yãmaakɛna kú ń guuo. 3Za musu Lua ì wɛ́tɛ gbɛ̃nazĩnaↄzi, ì gwa tó gbɛ̃e ↄ̃nↄ kà a kĩ́i wɛɛlɛa. 4Aa sã̀sã píi aa gↄ̃̀ dↄ̀ↄsai míↄmiↄ, yãmaakɛna kú ń guuo, baa do. 5Vãikɛnaↄ wɛ́ lí gu'eo lé? Aaì ma gbɛ̃́ↄ mↄ́mↄ lán úwa, aali lɛzu Luazio. 6Vĩa ń kṹ maamaa, vĩa pↄ́ↄ ku we sↄ̃o. Lua tò gbɛ̃́ pↄ́ lɛ̀lɛwáↄ gↄ̃̀ kálɛa gɛↄ ũ, a widàmá kɛ́ Lua gìńzi yã́i. 7Lua, bↄ Siↄna mↄ ǹ Isailiↄ suaba! Tó Lua sù ń a gbɛ̃́ↄ ń pá ziu, Yakↄbu buiↄ pↄnakɛ, Isailiↄ yáalↄ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\