Soũↄ 54

1- 2Lɛ pↄ́ Davidi dà gↄↄ pↄ́ Zifideↄ gɛ ò Sauluɛ aa mɛ̀ Davidi ulɛa ń bùsuu. 3Lua, ma suaba n tↄ́ yã́i, yã́simanↄ ń n gbãao. 4Lua, ma wabikɛama ma, swã́kpa ma yã'oai. 5Asa buipãleↄ fɛ̀lɛmanↄɛ, gbɛ̃́ pãsĩpiↄ lɛ́ ma wɛ, aali Lua yãdao. 6Lua mɛ́ ma dↄnlɛde ũ, Dii mɛ́ ma wɛ̃nikũna ũ. 7Gbɛ̃́ pↄ́ lɛ́ ma wɛↄ vãi sↄaamá, ǹ ń bãdɛ n náai yã́i. 8Má sa'oma ń ma pↄeãoɛ, má n tↄbↄ Dii, asa ń maa. 9À ma bↄ ma yooyea píi guu, a tò ma tidↄ̀ ma ibɛɛↄla.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\