Soũↄ 55

1Davidi lɛ. Wì sí ń kúuↄɛ. 2Lua, ma wabikɛama ma, ńsu láka ma yã́ao. 3Swã́sɛ ma yã́i, ní wea, ma làasoo lìaa ma gↄ̃ bíli guu, 4ma ibɛɛↄ yã'oa ń gbɛ̃vãiↄ wɛbiiaao yã́i. Asa aalɛ taasi daaɛ, aa ma kũa ń kpɛ̃nɛo. 5Sↄ̃ kɛ̃̀magu, ga tòlobi zùmagu. 6Vĩa ma kũ ń lualuaao, iwãa pãsĩ kà ma pↄa. 7Tó má gã̀sĩa vĩ lán felenawa, má vua gɛ́ kã́maboiɛ. 8Má bàalɛ gɛ́ zã̀zãɛ, mí gɛ zↄ̃lɛ guwaiwaiu. 9Má wã gɛ ulɛkĩi wɛɛlɛ, kɛ́ zàa'ĩan gbãa su ma leo yã́i. 10Ǹ ń fu Dii, ǹ ń yã́ yãalɛnɛ́, asa má è zↄa ń sòleo kú wá wɛ̃́lɛuɛ. 11Aaì kpálɛkɛ bĩ́i musu fãanɛ ń gwãasĩnao, yãvãi ń yã́ gbãao di wɛ̃́lɛpiuɛ. 12Gbɛ̃dɛdɛa yã́ mɛ́ wɛ̃́lɛpi pà, gbãamↄanɛ́ ń mↄafilio lí kɛ̃́lɛ a gãaɛo. 13Tó ibɛɛ mɛ́ lɛ́ ma wɛ yãa, a sã̀ↄ, tó ma wɛ̀lɛ mɛ́ fɛ̀lɛmanↄ, má ulɛɛ̀ɛ. 14É'e mpi! N gbɛ̃́ pↄ́ wá sáa, ma gbɛ̃do pↄ́ dɛ ma gbɛ̃na ũɛa? 15Wi faaibo ń kↄ̃o yãa nana, wiↄ tɛkↄ̃i dasi guu Lua uaa? 16Ga a zãmakɛ ma ibɛɛↄnɛ, aai si bɛdau ń gbãagↄↄ, asa vãi zↄ̃lɛkĩi è ń guuɛ. 17Mapi sↄ̃ mi lɛzu Luazi, ↄ̃ Dii ì ma suaba. 18Kↄↄ, fãanɛ ń oosio miↄ a yã'ↄ̃maↄ bↄlɛɛ̀ ń aauo, ↄ̃ ì ma yãma. 19Baa kɛ́ ma ibɛɛↄ dasi, aali ma leo, Lua ì ma bↄ sòleu aafia. 20Luapi ìↄ zↄ̃lɛa báawa gↄↄpiiɛ, a ma yãma, i widamá. Aali nↄ̀sɛlilɛo, aaliↄ aà vĩa vĩo. 21Gbɛ̃́pi ↄ wãa ń a gbɛ̃́ↄ, à bↄ̀ lɛdoũ pↄ́ aa kɛ̀ ń kↄ̃o kpɛ. 22Ì na o ń wáa lán zↄ́wa, ãma sòle làasoo mɛ́ kú aà sↄ̃u. Ì lɛnakasanɛ́ páipai, ãma yaalↄma ba da bↄ̀ↄuɛ. 23Ɔzↄ̃ Diiɛ n yã'ↄ̃maↄi, iↄ n kũa, ìli tó gbɛ̃maa fù bauo. 24Gbɛ̃dɛna náaisaidepiↄ ń gↄↄ guo leo. Lua, ńyↄ̃ to aa si bɛda gbã́ou. Mapi sↄ̃ máↄ n náai vĩ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\