Soũↄ 56

1Lɛ pↄ́ Davidi dà//gↄↄ pↄ́ Filitɛ̃ↄ aà kũ̀ Gata. 2Ma wɛ̃nagwa Lua, wàlɛ pɛa, wìↄ zĩkamanↄ wàↄ ĩadaa gↄↄpiiɛ. 3Ma kpàkpanapiↄ ìↄ pɛa gↄↄpiiɛ, an wala yã́i aalɛ zĩkaimanↄ. 4Tó vĩa lɛ́ ma kṹ, má n náai vĩ. 5Má Lua táasilɛ yã́ pↄ́ a ò yã́i, má Lua náai vĩ, má vĩakɛo. Bↄ́ gbɛ̃nazĩna a fↄ̃ kɛmɛɛi? 6Aaìↄ ma yã́ kpaanlabo gↄↄpiiɛ, aaì vãi lɛkpaaĩmazi. 7Aaì sòle da, aaì ulɛmɛɛ, aaì ma kpákpa, aaìↄ ye ma dɛ. 8Lua, ńsu to an gbɛ̃e bↄo, gbɛ̃́piↄ nɛ ń pↄkũmao. 9Ma bàalɛ̀ liaaliaaaↄ yãda, ma wɛ́'ika n tùuna guu. A ku n taala guuo lé? 10Tó ma lɛzù Luazi, ma ibɛɛↄ kpɛkpa, míↄ dↄ̃ kɛ́ à yãsìmanↄ. 11Má Lua táasilɛ yã́ pↄ́ a ò yã́i, ao, má Dii táasilɛ yã́pi oa yã́i. 12Má Lua náai vĩ, má vĩakɛo. Bↄ́ gbɛ̃nazĩna a fↄ̃ kɛmɛɛi? 13Lua, má lɛ́ pↄ́ má kɛ̀maↄ fĩabo, má sáaukpa sa'oma. 14Asa n ma si gawa, n ma gbá vĩ̀ lí miↄn pãsĩa, kɛ́ màↄ bɛnnↄ gupua pↄ́ ì wɛ̃ni kpámáu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\