Soũↄ 57

1Lɛ pↄ́ Davidi dà//gↄↄ pↄ́ à bàalɛ̀ Sauluɛ à ùlɛ gbɛ̀'ɛu. 2Wɛ̃nadↄ̃mɛɛ, Lua, wɛ̃nadↄ̃mɛɛ, asa ḿmɛ mi nanzi. Ma sↄlↄ n kúlukulunau mi bↄ ga lɛ́zĩ. 3Málɛ wiilɛ Lua Musudewa, Lua ì ma yã́ píi bↄↄlɛkɛmɛɛ. 4A to dↄnlɛ bↄ za musu à ma suaba, a zↄadↄ gbɛ̃́ pↄ́ aalɛ pɛaↄwa. A a gbɛ̃kɛ ń a náaiyão kɛmɛɛ. 5Má kú nↄ̀ↄmusuↄ sↄ̀ↄu, ma gↄ̃ wúlɛa wàiↄ guu. Gbɛ̃́piↄ lɛ́na na lán fɛ̃ndawa, an swaa dɛ lán sↄ̃naↄ ge kaↄwa. 6Lua, ǹ ńzĩa tↄbↄ e a zↄ̃ma, to n gawi li dṹniaa píi. 7Aa baikpàmɛɛ ma táa'ozɛu ↄ̃ ma gↄ̃ yeelɛa, aa ɛyↄ̃̀ ma aɛ ↄ̃ aa zù ɛpiu. 8Ma sↄ̃ dilɛa Lua, ma sↄ̃ dilɛa, má lɛsi mà n táasilɛ. 9Ma nisĩna, su! Ma mↄↄna ń ma domao, vu! Mí gbãakpa gudↄazi. 10Dii, má n sáaukpa buiↄ guu, má n táasilɛ gbɛ̃́ↄnɛ. 11Asa n gbɛ̃kɛ zↄ̃ↄ zↄ̃̀ma, mɛ́ n náai zↄ̃̀ luabɛpuanawa. 12Lua, ǹ nzĩa tↄbↄ e a zↄ̃ma, to n gawi li dṹniaa píi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\