Soũↄ 58

1Davidi lɛ. 2Gbãadeↄ, i yã'o a zɛ́waa? I yã́kpalɛkɛ ń gbɛ̃́ↄ a zɛ́waa? 3I yã́ kolea wàaipa á sↄ̃ guu, i gbãamↄ gbɛ̃́ↄnɛ á bùsuu. 4Gbɛ̃vãiↄ sã́sãa za ń igↄↄɛ, ɛɛdeↄ ↄ̃̀ↄkpaa za ń da nↄ̀sɛuɛ. 5An lɛgbɛ'i dɛ lán mlɛ̃̀ sɛwɛwa, aa dɛ lán kyã́ pↄ́ a swã́ kàkawa, 6asa ìli a kↄ̃̀ↄ'ona kulɛ'ↄ mao, ìli a wɛliaanɛde gↄ̃i eo. 7Lua, ǹ ń swaa ɛ́'ɛnɛ́ ń lɛ́u, Dii, nↄ̀ↄmusupiↄ kãnkãnaↄ wolo, 8aai gɛ̃zɛa lán í bàalɛawa. Tó aa sagòlɛ, ǹ ń kaↄ ɛ́'ɛ. 9Aa giigaga zɛ́u lán kòlo lɛ́'iwa, aaↄ dɛ lán nɛ́ pↄ́ wa ì gɛ̀, i ĩatɛ̃ eowa. 10E lɛ̀ yàa miↄn tɛ́ àↄ gɛ́ oo wãi, gbɛ̃vãiↄ gɛ̃zɛa ń ĩ́anaoɛ. 11Tó gbɛ̃maaↄ è Lua tↄsìnɛ́ gbɛ̃vãipiↄwa, mɛ́ aa ń gbá pìpi ń ń auo, an pↄ a kɛ na. 12Gbɛ̃́ↄ i mɛ: Gbɛ̃maaↄ ài vĩ fá! Lua ku, ì yã́kpalɛkɛ dṹniau.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\