Soũↄ 59

1Lɛ pↄ́ Davidi dà gↄↄ pↄ́ Saulu gbɛ̃́ↄ zĩ̀ aa aà dã́dã aà bɛ aa aà dɛ. 2Ma Lua, ma si ma ibɛɛↄwa, ma bↄ gbɛ̃́ pↄ́ fɛ̀lɛmanↄↄ guu. 3Ma si vãikɛnaↄwa, ma bↄ gbɛ̃dɛnaↄ ↄzĩ. 4Gwa, aalɛ ma kpakpaɛ, gbɛ̃́ pãsĩↄ lɛ́ sòlekɛmanↄ. Dii, mi tàae ge duunakɛnɛ́o, 5mi zãnɛ́ yãewao, ↄ̃ aa kú ń naaamanↄ sↄuo. Ma wɛgwa! Fɛlɛ mↄ dↄmalɛ! 6Mpi Dii Lua Zĩgↄ̃de, Isailiↄ Lua, fɛlɛ ĩada bui píiwa. Ńsu bↄnkpɛde vãipiↄ wɛ̃nagwao. 7Aaì ɛa su oosi lↄ, aaì wɛ̃́lɛ kɛɛlɛ, aaì hɛ̃̀ɛkɛa lán gbɛ̃ↄwa. 8Gwa, an lɛ́'i lɛ́ tↄ̃́, fɛ̃na kpá ń lɛ́u. Aaì mɛ ńlɛ ń yãmao. 9Mpi sↄ̃ Dii, ni ń yáalↄ, ni bui píi láanikɛ. 10Lua ma gbãa, ma wɛ́ dↄnzi, ḿmɛ ń ma aafia'ekĩi ũ. 11Lua a dↄaamɛɛ a gbɛ̃kɛ guu, a to mà tidↄ ma wɛ̀lɛpiↄla. 12Dii wá sɛ̀ngbao, ńsu ǹ ń dɛdɛo, kɛ́ an yã́ su sã ma gbɛ̃́ↄguo yã́i. To aa olo'olobo, ní ń kwɛ́ ń n gbãao. 13Yã́ pↄ́ ì bↄ ń lɛ́uá duunaɛ. To an tòe ń pui, asa aaì lɛgbɛ̃ pãɛ aaì gbɛ̃́ ká. 14Ǹ ń midɛ ń pↄkũmao, ǹ ń bãdɛ, aasu wàↄ ku lↄo. Gbɛ̃́ pↄ́ kú e tↄↄlɛ lɛ́waↄ i dↄ̃ Lua mɛ́ lɛ́ kible Yakↄbu buiↄwa. 15Aaì ɛa su oosi, aaì wɛ̃́lɛ kɛɛlɛ, aaì hɛ̃̀ɛkɛa lán gbɛ̃ↄwa. 16Aaì liaaliaa wàↄ pↄblea wɛɛlɛ, tó aai kão, aaì gbokɛɛ. 17Mapi sↄ̃ má lɛsi n gbãa yã́ musu, má gulakɛ kↄↄ n gbɛ̃kɛ yã́ musu, asa ḿmɛ ń ma aafia'ekĩi ũ, ḿmɛ ń ma ulɛkĩi ũ taasikɛgↄↄzĩ. 18Lua ma gbãa, má n táasilɛ, asa ḿmɛ ń ma aafia'ekĩi ũ, ni gbɛ̃kɛkɛmɛɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\