Soũↄ 60

1- 2Lɛ pↄ́ Davidi dà gↄↄ pↄ́ à zĩkà ń Sili pↄ́ kú Mɛsↄpↄtami bùsuu ń Zoba bùsuuↄ, ↄ̃ Yoabu sù à Ɛdↄũↄ dɛ̀dɛ Guzulɛ Wisideu gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ kuɛpla (12.000). 3Lua, n pↄ pàwázi, n ↄpɛ̀wá n wá vũaa, ɛa ↄkawázi sa. 4Ń tò wá bùsu lùa e à pàa, ɛa ǹ a gbɛ tata, asa à gↄ̃̀ looaɛ. 5Ń tò n gbɛ̃́ↄ yã́ zĩ'ũ è, n í gbãa kàkawɛ̃ɛ ↄ̃ wa pãpãzɛa. 6N dàlapoo dà n vĩakɛnaↄnɛ kɛ́ aa e bↄ gbɛ̃́ↄ ka lɛ́zĩ. 7Wewá, wá suaba ń n gã̀sa gbãao, kɛ́ wápiↄ n gbɛ̃́ yenzideↄ wá e bↄ. 8Lua yã'ò za a kúkĩi à mɛ̀: Má Sikɛũ kpaalɛ ń tidↄańlao, mí Suko guzulɛ kpámá. 9Galada bùsuá ma pↄ́ɛ, Manase buiↄ bùsuá ma pↄ́ɛ, Ɛflaiũ buiↄ bùsuá ma mↄ̀ fùaɛ, Yuda bùsuá ma lípanaɛ. 10Mↄabuↄ bùsuá ma zion zu'obↄɛ, mi a kyale kálɛ Ɛdↄũↄ bùsuwa, mi kúkua dↄ Filitɛ̃ↄ bùsuwa. 11Dé mɛ́ a gɛ̃manↄ wɛ̃́lɛ bĩ́ideui? Dé mɛ́ a dↄaamɛɛ e Ɛdↄũↄ bùsuui? 12Lua, mɛ́ i kɛ n gbɛ̃́ pↄ́ n wá vũaa nili bↄ ń wá zĩgↄ̃ↄ lↄo bàasio. 13Ɔdawá wá ibɛɛↄ yã́ musu, asa gbɛ̃nazĩna gbɛ̃suabaaá pãɛ. 14Wá zĩble ń Lua gbãao, ↄ̃mɛ a ↄ̃zↄ̃ wá ibɛɛↄwa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\