Soũↄ 61

1Davidi lɛ. 2Lua, swã́sɛ ma wiilɛai, laaidↄ ma wabikɛawa. 3Kua za tↄↄlɛ lɛ́wa ma lɛzùnzi. Ma sↄ̃ lɛ́ wo ↄ̃ ma n sisi. Gɛmanↄ gbɛsi pↄ́ a lɛsĩ dɛmala kĩ́i. 4Asa ḿmɛ ń ma aafia'ekĩi ũ, ma kalanga gbãa ũ ma ibɛɛↄ aɛ. 5Má ye màↄ ku n ua gↄↄpiiɛ, míↄ sↄlↄa n kúlukulunau. 6Lua, asa n ma lɛgbɛ̃anɛ mà, ↄ̃ n gba pↄ́ ni da n vĩakɛnaↄnɛ dàmɛɛ. 7Kía wɛ̃ni dↄɛ̀ ń mↄgalao, to aà ka a gↄↄwa. 8Aàↄ kpalable n dↄ̃a guu gↄↄpii, ǹ aà dↄ̃́a n gbɛ̃kɛ ń n náaio yã́i, 9míↄ n táasilɛ lá gu lɛ́ dↄ, míↄ lɛ́ pↄ́ má kɛ̀ma fĩabo gↄↄpii.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\