Soũↄ 62

1Davidi lɛ. 2Lua ado mɛ́ tò ma sↄ̃ dilɛa, ↄ̃mɛ ì ma suaba. 3Ɔ̃mɛ ma gbɛsi ũ, ma Suabana ũ. Mi gbãa'ewà, má fu bauo. 4Gɛ̃n ũma áↄ ãna'ãna gbɛ̃́wai? Á aà nɛ lán gĩ̀ yɛɛlɛa ge kaa ziwa yã̀? 5Aà goa a tía lɛ́ ↄ̃ álɛ kpaaĩ, ɛɛtoa mɛ́ ì kɛɛ́ na. I samaa'o gbɛ̃́ɛ ń lɛ́oɛ, ↄ̃ i ń ká á sↄ̃ guu. 6Lua ado mɛ́ tò ma sↄ̃ dilɛa, asa aàpi ma wɛ́ dↄi. 7Ɔ̃mɛ ma gbɛsi ũ, ma Suabana ũ. Mi gbãa'ewà, má fu bauo, 8Ma aafia ń ma bɛɛɛo ì bↄ aà kĩ́iɛ, ↄ̃mɛ ma gbɛsi gbãa ũ, ↄ̃mɛ ma ulɛkĩi ũ. 9Gbɛ̃́ↄ, àↄ aà náai vĩ gↄↄpii, à á sↄ̃ wɛ̃ɛ̀, ↄ̃mɛ wá ulɛkĩi ũ. 10Gbɛ̃nazĩnaↄ dɛ lán lɛ́'ĩanawaɛ, an kee náai vĩo. Tó wà ń yↄ̃́ kiloowa, ampii aaↄ dɛ fauunnↄɛ. 11Ásu gbɛ̃ble'ↄ̃a náaikɛo, ásu ĩ́anadã ń kpã́i pↄ́oo. Tó á àizɛɛ lɛ́ kↄ̃́, ásu to à á sↄ̃ bleo. 12Yã́ mɛ̀ndo Lua ò, yã́ mɛ̀n plaɛ beeↄ má mà: Lua mɛ́ gbãa vĩ, 13mɛ́ mpi Dii, ḿmɛ ń gbɛ̃kɛ vĩ, ↄ̃ ni fĩaboò baadeɛ a yãkɛawa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\