Soũↄ 63

1Lɛ pↄ́ Davidi dà gↄↄ pↄ́ a ku Yuda gbáau. 2Lua, ma Luan n ũ, málɛ n aɛya, ma nisĩna yenzi, málɛ n nidɛ lán guwaiwai pↄ́ lɛ́ í nidɛwa. 3Ma n e n kúkĩi, ma n gbãa ń n gawio gwà. 4N gbɛ̃kɛ maamɛɛ dɛ wɛ̃nia, a yã́i n táasilɛa aↄ dↄ ma lɛ́u. 5Máↄ n sáaukpa e ma wɛ̃ni lɛ́u, má ↄsɛ musu mà n sísi. 6Má kã́ lá wì nↄ̀ↄ bↄ́ↄ gbɛ̃ wà kãwa, n táasilɛa aↄ dↄ ma lɛ́u ń gulakɛao. 7N yã́ ì dↄmagu ma wúlɛkĩi, mi làasookɛma gwãasĩna. 8Málɛ lɛsi sↄlↄa ń kúlukulunau, asa ḿmɛ ń ma dↄnlɛde ũ. 9Ma nisĩna yenzi, ń ma kũa n ↄplaau. 10Gbɛ̃́ pↄ́ aalɛ ma wɛↄ midɛ, aa si tↄↄlɛ nↄnau. 11Lua a to wà ń dɛdɛ ń fɛ̃ndaoɛ, aai gↄ̃ gbɛ̃gbonaↄ blɛ ũ. 12Kí sↄ̃ a pↄ a kɛ ń Luawa nao. Gbɛ̃́ pↄ́ mɛ̀ amↄↄma Lua á sìò aↄ vĩvĩ ń pↄnaoɛ, ɛɛdeↄ sↄ̃ an lɛ́ a gↄ̃ kpaaũaɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\