Soũↄ 64

1Davidi lɛ. 2Lua, ma aaukɛa wii ma, ma bↄ ma ibɛɛ pↄ́ má ń vĩa vĩↄ ↄzĩ. 3Ma si gbɛ̃vãiↄ lɛkpaaĩamaziwa, ma bↄ vãikɛnaↄ zↄau. 4Aaì ń lɛ́ kɛkɛ lán fɛ̃ndawa, aaì yãpãsĩↄ o lán kazuawa. 5Aaì ye láu aa tàaesaide gbã́, aaì aà pá kã́ndo, vĩa lí ń kṹo. 6Aaì tɛ́kpakↄ̃u ń vãikɛa guu, aaì bai pↄ́ aalɛ kpánɛ́ↄ yã'o. Aaì mɛ: Gbɛ̃e a wá eo. 7An vãi lɛkpaaĩa kↄ̃sɛ̀ aa mɛ̀, lɛ́ pↄ́ wá kpàaĩ bↄ̀lɛi. Gbɛ̃nazĩna nↄ̀sɛ guu yã́ↄ asii zↄ̃ↄ. 8Ãma Lua a ń gbã́ ń kao, a ń kɛ'ĩa kã́ndo. 9A tó yã́ pↄ́ aa ò wí ń musu, gbɛ̃́ pↄ́ ń é píi iↄ mikɛ déũdeũ. 10Vĩa a gbɛ̃́pii kṹ, aai Lua yãkɛaↄ galikɛ, aaiↄ zĩ pↄ́ a kɛ̀ↄ tàasi kũa. 11Gbɛ̃maaↄ pↄ a kɛ Diiwa na, aa naaàzi, nↄ̀sɛpuadeↄ aà táasilɛ ḿpii.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\