Soũↄ 65

1Davidi lɛ. 2Lua, à kũ̀ wà n táasilɛ Siↄnaɛ, wi lɛ́ pↄ́ wa kɛ̀maↄ fĩabo. 3Lá ni gbɛ̃́ wabikɛa ma, bui píi a wi danlaɛ. 4Wá yãvãiↄ làasoo wá kṹ gbãa, ↄ̃ n wá tàaeↄ kɛ̃̀wá. 5Báaaden gbɛ̃́ pↄ́ ń sɛ̀ n gɛ̃aànↄ n ua ũ. N kpɛ́ pↄmaaↄ wá kã́, n kpɛ́ pↄ́ a kua adoapi. 6Ni wewá a zɛ́wa ń yãbↄnsaɛkɛao, Lua wá Suabana. Za dṹnia lɛ́wa ń ísia baaleo gbɛ̃́ↄ wɛ́ dↄnzi. 7Ń gbãa daa ula ũ, n gbɛ̀sĩsĩↄ kɛ̀ ń n ikoo. 8Ni ísia ń a ísↄ̃ↄ kↄ̃fĩo kpálɛ, ni buipãleↄ zↄa midɛ. 9N dabudabukɛa dì gbɛ̃́ pↄ́ kú tↄↄlɛ lɛ́ↄwa, wì guladↄma za ĩatɛ̃bilɛkĩi ń a gɛ̃kpɛukĩio. 10Ni laaidↄ dṹniawa, ni táaekɛ tↄↄlɛɛ. Ni aà gba í, n swaↄ pai ń ío, ni to blɛwɛna kɛ, asa màa n zɛò. 11Ni idagua e bugbaanaↄ pa, ni guↄ foofↄ̃ ń louo, ni báaada pↄ́ pↄ́ bↄ̀lɛu. 12Ni ɛ̀fãaida bua zĩu wɛ̃ ń wɛ̃o, blɛ níside ì kwɛ n iau. 13Sɛ̃sao dã́dãkɛkĩiↄ sɛ̃̀bↄlↄ kɛ̀, sĩ̀sĩↄ pↄna ula dà. 14Pↄtuoↄ lì dã́dãkɛkĩiↄla, blɛwɛna daa gua sĩ̀sĩpↄlɛu. Wàlɛ wiilɛ ń pↄnao, wàlɛ lɛsi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\