Soũↄ 66

1Dṹnia gbɛ̃́pii, à guladↄ Diiwa, 2à lɛsi aà tↄ́ gawi yã́ musu, à aà táasilɛ à aà tↄbↄ. 3À o Luaɛ: N yãkɛaↄ ì dimá, n gbãa zↄ̃ↄ ì to n ibɛɛↄ vlãnau. 4Dṹnia gbɛ̃́pii ì kúlɛnɛ, aaì n táasilɛ aa n tↄbↄ. 5À mↄ Lua yãkɛaↄ gwa, yã́ pↄ́ a kɛ̀ gbɛ̃nazĩnaↄnɛ i diwá. 6À ísia lì gugii ũ aa bùa swawa kɛ̀sɛ. Wà pↄnakɛ aà yã́ musu. 7Ìↄ kible ń a gbãao gↄↄpii, aà wɛ́ ìↄ ku bui píiwa. Swã́gbãadeↄ su dↄ́ɛaànↄo. 8Buipãleↄ, à wá Lua sáaukpa, aà táasilɛa àↄ dↄ á lɛ́u. 9Ìↄ wá wɛ̃ni dↄ̃́awɛ̃ɛ, ìli tó wa kpaguao. 10Lua, asa n wá yↄ̃́, n wá baasa lán ã́nusuwa. 11N gɛwanↄ gukpaoloonau, n wá wó wì ń aso gbiao. 12Ń tò wà ↄzↄ̃̀zↄ̃ wá mikpɛi, wà tɛ́ dìwɛ̃ɛ, í wá kṹ wá nↄɛ, ↄ̃ n mↄwanↄ gu namadeɛ beeu. 13Má mↄ́ n ua ń sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũ obↄo, má lɛ́ pↄ́ má kɛ̀maↄ fĩabo, 14yã́ pↄ́ bↄ̀ ma lɛ́u ma taasikɛgↄↄ. 15Má sa'oma ń pↄ́ mɛkpaaↄ, má sãsakaoↄ kpasanɛ, mí n gbagba ń zuswanaↄ ń blesanaↄ. 16Á gbɛ̃́ pↄ́ á Lua vĩa vĩↄ, à mↄ ma, mí yã́ pↄ́ a kɛ̀mɛɛ oɛ́. 17Ma wiilɛ̀wà, aà táasilɛa dↄ ma lɛ́u. 18Tó má yãvãi kũa ma sↄ̃u, dↄ̃ Dii gì ma yãmai. 19Ãma à ma yãmà, ↄ̃ à ma wabikɛa sì. 20Má Lua sáaukpa, i gí ma wabikɛa maio, i gí gbɛ̃kɛkɛimɛɛo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\