Soũↄ 67

1Lɛ pↄ́ wì sí ń kúuↄɛ. 2Lua, wá wɛ̃nagwa, wá wɛ́ gwa, ní báaadawágu, 3kɛ́ dṹnia gbɛ̃́pii n zɛ́ dↄ̃, bui píi i dↄ̃ lá ni gbɛ̃́ suaba. 4Wa n táasilɛ Lua, gbɛ̃́pii a n táasilɛ. 5Bui píi a pↄnakɛ, i gulakɛ, asa ni yã́kpalɛkɛ ń gbɛ̃́ↄ a zɛ́wa, ni dↄaa buiↄnɛ píi. 6Wa n táasilɛ Lua, gbɛ̃́pii a n táasilɛ. 7Tↄↄlɛ a blɛkɛ, Lua wá Lua a báaadawágu. 8Lua a báaadawágu, gbɛ̃́pii i vĩakɛɛ̀ e dṹnia lɛ́wa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\