Soũↄ 68

1Davidi lɛ. 2Lua lɛ́ fɛlɛ, aà ibɛɛↄ lɛ́ fãaa, aà zangudeↄ lɛ́ bàalɛɛ̀. 3Lá súɛlɛ ì gɛ̃ ń ĩ́anao, kɛnɛ́ màa, Lua, lá zↄ́ nísi ì yↄ tɛ́ saɛ, vãikɛnaↄ midɛ n aɛ màa. 4Gbɛ̃maaↄ sↄ̃ aa pↄnakɛ, aa yáalↄ Lua aɛ, aa vĩvĩ ń pↄna zↄ̃ↄo. 5À lɛsi Luaɛ à lɛ́mawà. A di luabɛpuana kpɛ, à aà tↄbↄ. Aà tↄ́n Dii, à kúkuakɛ aà aɛ. 6Kua aà gu pↄ́ a kua adoa guu, Lua á tonɛↄ maeɛ, gyaaↄ zɛnnↄdeɛ. 7Lua ì bɛkpa zĩ̀loↄnɛ, ì zĩ̀zↄↄ bↄlɛ à ń da namau. Swã́gbãadeↄ sↄ̃ aaↄ ku gugiiuɛ. 8Lua, kɛ́ n dↄaa n gbɛ̃́ↄnɛ, kɛ́ n bɛɛlɛńnↄ guwaiwaiu, 9tↄↄlɛ lùalua, lou kwɛ̀ n aɛ, n Lua pↄ́ n yã'ò Sinai gbɛ musu, Lua, Isailiↄ Lua. 10Lua, n ɛ̀fãai pìsinɛ́ kↄ̃sↄ̃kↄ̃sↄ̃, ↄ̃ n ń bùsu kpɛɛna gbà gbãa. 11N gbɛ̃́ↄ zↄ̃̀lɛ a guu Lua, n wɛ̃nadeↄ gbà pↄ́ n maakɛa yã́i. 12Dii yã'ò, ↄ̃ bíla gↄ̃̀ aà baokpanaↄ ũ. 13Kíaↄ ń ń zĩgↄ̃ↄ lɛ́ tílɛ kpakpa, gↄ̃ɛ pↄ́ gↄ̃̀ bòouↄ lɛ́ ń pↄ́ↄ kpaalɛ. 14Baa kɛ́ a i sã kaaↄ sↄ̀ↄu, ã́nusu kú ma felena gã̀sĩaa, a kã́ↄ lɛ́ tɛkɛ lán vuawa. 15Kɛ́ Gbãapiide kíaↄ fã̀aa, aa lì tↄↄlɛa lán Zalamↄ gbɛ̀ nɛɛziwa. 16Basana gbɛ̀sĩsĩ dɛ a kĩniↄla, Basana gbɛ̀sĩsĩ misonaↄ dasi. 17Á gbɛ̀ misonaↄ, bↄ́yãi álɛ wɛbii gbɛ pↄ́ Lua sɛ̀ a kiblekĩi ũwai? Dii mɛ́ aↄ ku we gↄↄpii. 18Dii sↄ̃́goↄ lɛ́ vĩo, à kà miliↄ̃ do. Dii bↄ̀ò za Sinai, à mↄ̀ pìla a gu pↄ́ a kua adoau. 19N dɛdɛ musu ń zĩ̀zↄↄ, n gba sì gbɛ̃́ↄwa falu ũ, baa swã́gbãadeↄ, ↄ̃ n zↄ̃lɛ we, Dii Lua. 20Wà Dii sáaukpa, Lua wá Suabana, ìↄ wá aso kũawɛ̃ɛ lá gu lɛ́ dↄɛ. 21Wá Luaá Lua pↄ́ ì gbɛ̃́ suabaɛ, Dii Lua mɛ́ ì wá bↄ ga lɛ́zĩ. 22Lua a a ibɛɛↄ mi wíwinɛ́, gbɛ̃nazĩn mikã dↄ̀ɛ pↄ́ aa tɛ́ ń duunawaↄ. 23Dii mɛ̀: Má á bↄlɛ Basana bùsuu, má á bↄlɛ ísia títiu, 24kɛ́ à á gbáↄ pípi ń á ibɛɛↄ auo, á gbɛ̃ↄ lɛ́naↄ i ń baa ewà. 25Lua, wa n gbɛ̃́ↄ è aa dↄ̀dↄkↄ̃wa, ma Lua ma Kía, aalɛ mↄ́ n kúkĩi. 26Lɛ̀sinaↄ dↄaaa, pↄlɛnaↄ tɛ zã́, wɛ̃́ndia sɛ̃́sɛ̃mpanaↄ ku guo. 27À Lua tↄbↄ balu guu, à Dii kpɛla Isailiↄ kↄ̃kãaau. 28Nɛ́ gↄ̃zãna Bɛ̃yãmɛɛ buiↄ mɛ́ dↄaaa, bee gbɛa Yuda kíaↄ ń ń gbɛ̃́ↄ ń Zabulↄni bui kíaↄ ń Nɛfatali bui kíaↄ. 29Á Lua dìlɛɛ́ àↄ gbãa. Lua, bↄ ń n gbãa pↄ́ ń ↄ̀lↄwɛ̃ɛo. 30Kíaↄ mↄnɛ ń ń gbaↄ n kpɛ́ pↄ́ kú Yelusalɛũ yã́i. 31Zↄa dↄ ílɛnↄbↄ Egipiwa, zↄadↄ buiↄ swanaↄ ń ń gbɛ̃́ↄwa. Ãnusu gopana tↄ̃́má, gbɛ̃́ pↄ́ zĩkaa ì kɛnɛ́ naↄ fãaa. 32Egipiↄ gbɛ̃́ↄ zĩma, Etiopiↄ wã aa ↄdↄnzi, Lua. 33Dṹnia kpalablenaↄ, à lɛsi Luaɛ, à Dii táasilɛ. 34A di lounaa kpɛ musumusu za zizi, à ma, àlɛ pũna gbã́ugbãu. 35À Lua gbãa galikɛ, wa aà zↄ̃ↄkɛ dↄ̃ Isailiↄwa, aà gbãa ku luabɛpuanau. 36Lua, kua n kúkĩi ń zↄ̃ↄ, Isailiↄ Lua ì gbãa ń ikoo kpa a gbɛ̃́ↄwa. Wà Lua sáaukpa!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\