Soũↄ 69

1Davidi lɛ. 2Lua, ma suaba, asa í ma kũ ma nↄɛɛ. 3Dɛɛ lɛ́ ma mↄ́, ma ka zã̀, tepɛkĩi kúo. Ma kpalɛ ísiu, ísↄ̃ lɛ́ damala. 4Ma wiilɛ̀ ma kpasa, ma kòlo nàaa, ma wɛdↄ̀ ma Luazi e ma wɛ́ gɛ̀ lɛ́ wo. 5Gbɛ̃́ pↄ́ aa zamagu pãↄ dasi dɛ ma mikãa, ma ibɛɛ pↄ́ aa ye ma dɛ pↄewiwinɛ́saiↄ lɛ́ vĩo. Pↄ́ pↄ́ mi a kpã́i'oo ↄ̃ aa mɛ̀ mà a nɛ'i mà kpá. 6Lua, ń ma mìsaiyãↄ dↄ̃, ma tàaeↄ ulɛanɛo. 7Dii Lua Zĩgↄ̃de, gbɛ̃́ pↄ́ an wɛ́ dↄnziↄ ńsu to wí ń kṹ ma yã́io. Isailiↄ Lua, gbɛ̃́ pↄ́ aaì n kĩ́i wɛɛlɛↄ ńsu to an tↄ́ ↄ̃̀ↄkpa ma yã́io. 8Asa n yã́i mi sↄ̃́sↄ̃a fↄ̃i, ↄ̃ ma gɛɛ gↄ̃̀ kpa ma wɛ́i. 9Ma gↄ̃ zĩ̀lo ũ ma gbɛ̃́ↄ guu, ma gↄ̃ gbɛ̃ando ũ ma da bɛdeↄ guu. 10N kpɛ́ yã́ ma kũ gbãa, àlɛ ma ibaba, n sↄ̃̀sↄ̃naↄ n sↄ̃́sↄ̃a gↄ̃̀mɛɛ. 11Mi lɛye pↄsia guu, ↄ̃ wìↄ ma sↄ̃sↄ̃. 12Mi zwã̀nkasaↄ fĩfĩa, ↄ̃ wìↄ ma kɛ pↄ́ↄpↄↄ. 13Gbɛ̃́ pↄ́ zↄ̃lɛ gãaɛↄ ì ma pe, ígbãaminaↄ ì lɛdamanↄ. 14Dii, málɛ wabikɛma, ńsu to à bↄ n pↄ kpɛo, wea Lua, n gbɛ̃kɛ zↄ̃ↄ yã́i, ní ma suaba sĩana. 15Ma bↄ bɛ̀lɛu, ńsu to mà kpálɛuo. Ma bↄ ísiu, ma si ma zangudeↄwa. 16Ńsu to ísↄ̃ damalao, ńsu to mà kpálɛ ísiuo, ńsu to wà tɛ̃́ɛna kámalao. 17Wea Dii, asa n gbɛ̃kɛ maa, ma wɛ́ gwa n sùuu zↄ̃ↄ guu. 18Ńsu mikpɛli n zↄ̀blenaɛo, wea kpakpa, asa ma gↄ̃ yeelɛaɛ. 19Sↄ̃mazi, ma misi, ma suaba ma ibɛɛↄ yã́i. 20Ń ma sↄ̃́sↄ̃a ń widaaao ń ma kpɛbↄao dↄ̃, ńlɛ gbɛ̃́ pↄ́ aa yã́kũamanↄↄ e. 21Sↄ̃́sↄ̃a ma sↄ̃ zↄ̃̀, ma gↄ̃ yɛ̃̀ɛɛsai, gbɛ̃́ pↄ́ a ma wɛgwa ↄ̃ má wɛ̀ɛlɛ, mi eo, gbɛ̃́ pↄ́ a ma nↄ̀sɛ nínimɛɛ ↄ̃ ma wɛdↄ̀i, a kuo. 22Aa ɛsɛ vãi kàmɛɛ blɛu, kɛ́ imi ma kũ gbãa, aa vɛ̃ɛ kũ̀ma kpàa. 23To an dikpɛkɛa gↄ̃nɛ́ bai ũ, wà ń kṹ, to an kua aafia yã'inɛ́. 24To an wɛ́ siakũ, kɛ́ aasu gu'eo, to an wó gↄ̃ koolonnↄ gↄↄpii. 25Ǹ n kpɛ̃nɛmuu bↄbↄmá, ǹ n pↄkũma pãsĩ pisimá. 26An bòo gↄ̃ bòo zia ũ, an gbɛ̃e su àↄ ku kɛ́ à zↄ̃lɛ ń kpɛ́u lↄo, 27asa aaì ĩada gbɛ̃́ pↄ́ ń gbɛ̃̀waɛ, aaì gbɛ̃́ pↄ́ ń zↄ̃̀ wãwã galikɛ. 28Ǹ ń yã́ píi tàaeↄ dańla, an baa su àↄ ku n gbɛ̃suabaa guuo. 29Ǹ ń tↄ́ waa wɛ̃ni taala guu, an tↄ́ su àↄ ku lá doũ guu ń gbɛ̃maaↄ tↄ́oo. 30Lua, má kú taasi ń yã'ↄ̃mao guu, ma sɛ lɛsĩ mà bↄu aafia. 31Má Lua tↄbↄ lɛsia guu, má aà sáaukpa mà aà kã́fĩ. 32Bee a ka Diigu dɛ sa'oa ń zuoa, a kɛɛ̀ na dɛ zugaaena kↄ́badea. 33Taasideↄ e, aai pↄnakɛ, á luakĩiwɛɛlɛnaↄ á sↄ̃ i níni. 34Asa Dii ì wɛ̃nadeↄ yãma, ìli saka a gbɛ̃́ pↄ́ dɛ zĩ̀zↄ ũↄguo. 35À aà táasilɛ musu ń tↄↄlɛo, ísia ń pↄ́ pↄ́ kú a guuↄ píi. 36Asa Lua a Siↄna suaba, a ɛa Yuda wɛ̃́lɛↄ kálɛ, aà gbɛ̃́ↄ i zↄ̃lɛu ń pↄ́ ũ. 37Aà zↄ̀blenaↄ nɛ́ↄ mɛ́ aa gↄ̃ vĩ, gbɛ̃́ pↄ́ ye aà tↄ́ naipiↄ iↄ ku a guu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\