Soũↄ 7

1Lɛ pↄ́ Davidi sì Diiɛ//Bɛ̃yãmɛɛ bui Kusi yã́ musu. 2Dii ma Lua, ma nanziɛ, ma suaba ǹ ma bↄ gbɛ̃́ pↄ́ pɛ̀lɛmaziↄ ↄzĩ. 3Tó màa no, aa ma taitai lán nↄ̀ↄmusuwaɛ, aa ma kɛ̃́kɛ̃kↄ̃ɛɛ, gbɛ̃e a ma misio. 4Dii ma Lua, tó ma tàaekɛ̀ɛ sↄ̃, tó ma ↄ ku yãvãiu, 5tó ma vãikɛ̀ ma gbɛ̃́deeɛ, ge tó ma gbãamↄ̀ ma wɛ̀lɛɛ pã, 6ma ibɛɛpi pɛ́lɛmazi aà ma kṹ, i ↄ̃zↄ̃a tↄↄlɛ, i ma tↄ́ vĩlɛ bùsu'ũfãau. 7Fɛlɛ zɛ ń pↄfɛ̃o Dii, fɛlɛ kpɛ̃nɛbↄbↄ ma ibɛɛↄwa. Ǹ n mɛ sɛ́, ma Lua, ní yã́gↄ̃gↄ̃ a zɛ́wa. 8To gbɛ̃́ↄ kãaanzi, ní kiblemá kua za musu. 9Dii, ni yã́kpalɛkɛ ń gbɛ̃́ↄ. Dii, to yã́ bↄmanↄ na ma yã́zɛde lɛ́u, Musude, kɛmɛɛ ma nↄ̀sɛpua lɛ́u. 10Lua, ḿmɛ ń maa, ni nↄ̀sɛ ń làasooo yↄɛ. Gbɛ̃vãiↄ pãsĩkɛa midɛ, ní gbɛ̃maaↄ gba zɛkĩi. 11Lua Musude mɛ́ ma sɛ̀ngbao ũ, ì nↄ̀sɛmaadeↄ suaba. 12Lua ì yã́kpalɛkɛ a zɛ́wa, ì to yã́ àↄ zↄ̃lɛmá gↄↄpii. 13Tó gbɛ̃́ i nↄ̀sɛlilɛo, Lua ì a fɛ̃nda lɛkɛ, ì a sá kã́. 14Ì a ka gbaɛ̀, ì a gↄ̃kɛbↄ pↄ́ ì ga inɛ́ↄ kɛkɛ. 15Gwa, vãi ì nↄdↄ gbɛ̃́piu, ì yãdↄnwɛia nↄsi à nɛ'iɛ̀ ɛgɛ ũ. 16Ì ɛyↄ̃ gbɛ̃́ↄnɛ zã̀zã bai ũ, ↄ̃ ì zu ɛ pↄ́ a yↄ̃̀pi guu. 17Aà yãdↄnwɛia a wi aà musu, aà gbɛ̃́ↄ wɛtãa a sↄaa aà miwa. 18Má Dii sáaukpa aà maakɛ yã́i, má Dii Musude tↄbↄ ń lɛsiao.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\