Soũↄ 71

1Dii, ma nanziɛ, ńsu to wí ma kũ bauo. 2Ma misi, ma bↄ n maakɛa yã́i, swã́kpamazi, ma suaba. 3Ma gbɛsi pↄ́ máli gɛ́ ulɛi a guun n ũ. Ń dìlɛ ǹ ma suaba, asa ma gbɛsi ń ma zɛgikĩion n ũ. 4Ma Lua, ma bↄ vãikɛnaↄ ↄzĩ, ma si gbɛ̃́ bɛ̃̀ɛ pãsĩↄwa. 5Ḿmɛ ma wɛ́ dↄnzi, Dii Lua, ḿmɛ má n náai vĩ za ma ɛ̀waasogↄↄ. 6Ma sↄ̃ kpálɛanzi za nɛasakpɛuɛ, ḿmɛ n ma bↄ ma da nↄ̀sɛu. n táasi miↄ lɛ gↄↄpii. 7Ma kua dɛ yãbↄnsaɛ ũ gbɛ̃́ dasideɛ, asa ḿmɛ ń ma ulɛkĩi gbãa ũ. 8N táasilɛa ìↄ dↄ ma lɛ́u, miↄ n maabo kↄↄ ń oosio. 9Ńsu pãkpamazi ma zikũa yã́io, ńsu ma vũaa ma gbãa láaa yã́io. 10Asa ma ibɛɛↄ lɛ́ ma yã́ o, ma wɛ̀lɛↄ lɛ́ lɛkpaaĩ ma wɛ̃nibↄai. 11Aa mɛ̀: Lua gìaàziɛ, wà aà ya kṹ, gbɛ̃e ku à aà suabao. 12Lua, ńsu ǹyↄ̃ kumanↄ zã̀o, ma Lua, kɛ kpakpa mↄ dↄmalɛ. 13To wí gbɛ̃́ pↄ́ lɛ́ yãdↄaↄ kṹ, aa midɛ, to sↄ̃́sↄ̃a da gbɛ̃́ pↄ́ lɛ́ ĩadaaↄla, an tↄ́ ↄ̃̀ↄkpa. 14Mapi sↄ̃, ma wɛ́ ìↄ dↄnzi láasaiɛ, miↄ n táasilɛ màↄ gɛ́. 15N maakɛa aↄ dↄ ma lɛ́u gↄↄpiiɛ ń n gbɛ̃suabaa pↄ́ má a lɛ́ dↄ̃oo. 16Má mↄ mà Dii Lua gↄ̃sakɛyãↄ galikɛ, n mɛ̀ndo maakɛa má dↄ gbɛ̃́ↄgu. 17N yãdàdamɛɛ za ma ɛ̀waasogↄↄ, Lua, e tia málɛ n yãbↄnsaɛↄ o'o. 18Baa kɛ́ ma zikũ̀, ma mikã pua, ńsu ma to weo, Lua, kɛ́ mà e n gbãa galikɛ tiadeↄnɛ, mí n gↄ̃sakɛyã dau siu gbɛ̃́ pↄ́ aalɛ fɛlɛↄnɛ. 19Lua, n maakɛa zↄ̃̀ma, n yãzↄ̃ↄkɛ̀, dé mɛ́ muaannↄi? 20Ń tò taasi pãsĩ ma le dasidasi, ãma ńyↄ̃ ɛa ǹ ma gba wɛ̃ni, ńyↄ̃ ɛa ǹ ma bↄ tↄↄlɛ nↄnau. 21Ńyↄ̃ ma bɛɛɛ kã́fĩmɛɛ, ńyↄ̃ ɛa ma nↄ̀sɛ nínimɛɛ lↄ. 22Ma Lua, má n sáaukpa ń mↄↄnao n náai yã́i. Isailiↄ Lua pↄ́ n kua adoa, má n táasilɛ ń kúuo. 23Gula aↄ dↄ ma lɛ́u. Ma gbɛ̃́ pↄ́ n ma mìsi, má n táasilɛ. 24Máↄ n maakɛa o gↄↄpiiɛ, asa wí gbɛ̃́ pↄ́ lɛ́ ma vãi wɛɛlɛↄ kũ̀, an gɛɛ gↄ̃̀ kpá ń wɛ́i.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\