Soũↄ 72

1Lua, ǹ n iko kpa kíawa, ǹ n maakɛ kpa kíabuipiwa, 2kɛ́ aà dↄaa n gbɛ̃́ↄnɛ a zɛ́wa, i yã́gↄ̃gↄ̃ táaaↄnɛ a zɛ́wa, 3gbɛ̀sĩsĩↄ i mↄ gbɛ̃́ↄnɛ ń aafiao, sĩ̀sĩↄnaↄ i to aaↄ ku nama guu. 4Kía a to yã́ bↄ ń táaaↄ na, a taaside nɛ́ↄ suaba, i gbãamↄnɛdeↄ wíwi. 5Aↄ ku lá ĩatɛ̃ ìↄ ku gↄↄpiiwa, lán mↄvua kua wɛ̃ ń wɛ̃owa. 6Aↄ dɛ lán zuↄ louwa, lán mↄ̀sɛ pↄ́ ì pisi tↄↄlɛwawa. 7Gbɛ̃maaↄ ↄta aà gↄↄ, nama a kɛ zài e mↄ gɛ midɛò. 8A kible za ísialɛ la ń a lɛ́leo, za Uflata e dṹnia lɛ́wa. 9Bui pↄ́ kú guwaiwaiuↄ mↄ kúlɛɛ̀, aà ibɛɛↄ wúlɛ ń gbɛɛu aà aɛ. 10Taasisi ń ísia baa kíaↄ falubↄɛ̀, Seba ń Saba kíaↄ mↄ gbadaɛ̀. 11Kíaↄ mↄ kúlɛɛ̀ ḿpii, bui píi a misiilɛɛ̀. 12Asa a wɛ̃nade pↄ́ an wii dↄↄ bↄɛ, a taaside pↄ́ dↄnlɛde vĩoↄ misi. 13A yɛ̃̀ɛɛsaideↄ wɛ̃nagwa, a taasideↄ bↄ ga lɛ́zĩ. 14A ń bↄ gbãamↄnɛdeↄ ń gbɛ̃́ pãsĩↄ ↄzĩ, asa an kua bɛɛɛ vĩɛ̀. 15Lua kía dↄ̃ ń aafiao! Wiↄ aà gba Seba bùsu vua, wiↄ wabikɛɛ̀ Luawa gↄↄpii, wiↄ samaa'oɛ̀ láasai. 16Bua pↄ́ↄ kɛ aà bùsuu maamaa, a láↄ aↄ da sĩ̀sĩↄ musu síii, aa nɛ'i aa pia lán Libã lákpɛwa, aa gbã lán kàsapuwa sɛ̃saou. 17Aà tↄ́ aↄ ku gↄↄpii lán ĩatɛ̃waɛ, bui píi a báaa e aà sabai, aai aà tↄ́ na sí. 18Wà Dii Lua, Isailiↄ Lua sáaukpa! Ɔ̃mɛ ì yãbↄnsaɛↄ kɛ ado. 19Wàↄ Lua gawidepi tↄbↄ gↄↄpii, aà gawi i li dṹniaa píi. Ãmi! Ãmi! 20Yɛse nɛ́ Davidi wabikɛa lɛ́n we.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\