Soũↄ 73

1Lua ì ɛ̀fãaikɛ Isailiↄnɛ sĩanaɛ, ì maakɛ nↄ̀sɛpuadeↄnɛ. 2Mapi sↄ̃ ma kãikũ̀ ń lɛ́lɛao, ma gbá ye zãi guwa yãaɛ. 3Kɛ́ ma vãikɛnaↄ kua maa è, ma ĩ́andãnapiↄ gwea nidɛ̀. 4Yãe lí kpàli kpánɛ́o, aa aafia mɛ́ aa mɛkpaa. 5An wá lí wã lán dãↄwao, aali gyãkɛ lán deↄwao. 6Aaì ĩ́andãa da ń nↄɛ yàbaa ũ, aaì pãsĩ nańzi pↄkasa ũ. 7An oa ìↄ nísi bↄ, an kàamai dɛ ń pia. 8Aa gbɛ̃́ láani vĩ, aaì boo gbɛ̃̀nɛ onɛ́, aaì naɛnaɛmá ń zↄ̃ↄkɛ yã́i. 9Aaì mɛ: Lua pila wà dɛ̃ɛka, mɛ́ an yã́ ì li dṹniaa. 10A yã́ mɛ́ tò wì kɛnɛ́ kɛ̀kɛ, wì yã́ pↄ́ aa ò píi sí sĩana ũ. 11Aaì mɛ: Lua a dↄ̃ má ni? Musude dↄ̃a kà màae? 12Vãikɛnapiↄ gwa, aa yãe kã̀a vĩo, an gwea ìↄ kã́fĩ gↄↄpiiɛ. 13Asi ma nↄ̀sɛ pua pã yã̀? Ma a ↄbↄ̀lɛ tàaeu wásawasa pãɛa? 14Niↄ ma gbɛ̃ gↄↄpiiɛ, niↄ ma swã́gaga lá gu lɛ́ dↄ. 15Tó ma zɛ ń yã́ bee taa oaoɛ, bee aↄ dɛ bↄa n gbɛ̃́ↄ kpɛ ũɛ. 16Kɛ́ ma làasookɛ̀ yã́piwa mà dↄ̃, à kɛ̀mɛɛ zĩ'ũɛ, 17e ma gɛ gɛ̃ò Lua kúkĩi, ↄ̃ ma wɛ́ gbàsa kɛ̃̀ an láaa yã́ musu. 18Ni ń da gu zãandeu, ni ↄzↄ̃ńzi aa gↄ̃ ń liaao. 19Aaì gↄ̃ kaalɛpↄ ũ kã́ndo, vĩa pↄ́ↄ ì ń le, aa midɛ. 20Lá nana ì gɛ̃zɛa, tó gbɛ̃́ vù, tó n fɛlɛ Dii, ńyↄ̃ to aa gɛ̃ ń ĩ́anao màaɛ. 21Kɛ́ ma nↄ̀sɛ ↄ̃̀ↄkpà, mɛ́ ma pↄ yà, 22ma sↄũkũ̀, má yãe dↄ̃o, ma gↄ̃ n kĩ́i lán nↄ̀bↄwa. 23N beeo má kunnↄ gↄↄpiiɛ, n ma kũ ma ↄplaawa. 24Ni dↄaamɛɛ ń n lɛdaaao, bee gbɛa ńyↄ̃ ma ka àizãnawa. 25Ma wɛ́ dↄ gbɛ̃ezi musuo, n bàasio, kuannↄ guu pↄe ni lɛ́ ma dɛ tↄↄlɛo. 26Baa tó ma mɛ ń ma sↄ̃o yɛ̃̀ɛɛ lɛ́ láa, Lua mɛ́ ì to ma sↄ̃ gbãakũ, ↄ̃mɛ ma baa ũ gↄↄpii. 27Asa gbɛ̃́ pↄ́ kɛ̃̀maↄ midɛɛ, ńyↄ̃ n gbɛ̃́ pↄ́ bↄ̀ n kpɛↄ bãdɛ. 28Lua, sↄ̃́aanzi mɛ́ kɛ̀mɛɛ na, Dii Lua, ma n kɛ ma ulɛkĩi ũɛ. Má n yãkɛaↄ dau mà siunɛ́.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\