Soũↄ 74

1Lua, bↄ́yãi n giwázi e gↄↄpiii? Àkɛa ńlɛ pↄbↄ n níu n kpàsa sãↄ yã́ musui? 2Gbɛ̃́ pↄ́ n ń sí za ziↄ yã́ dↄngu, bui pↄ́ ń bò aa gↄ̃̀ ń pↄ́ ũↄ ń Siↄna gbɛ̀sĩsĩ pↄ́ ń kɛ̀ n kúkĩi ũo. 3N ibɛɛↄ n kúkĩi dàaĩ míↄmiↄ. Dɛdɛ ń laaio, à ↄ̃̀ↄkpà píi. 4N wɛ̀lɛↄ kã̀aa gu pↄ́ ni dauwálɛ, aa ńzĩa seelaↄ pɛ̀lɛ we. 5Wá è, an mↄona dↄ musu, aalɛ kɛ lá wìↄ dào gbɛ̃wa. 6Lí yↄↄa kɛfɛna pↄ́ wa kpà a gĩwa, aa gbɛ̃̀ wa gbòo ń mↄoo ń fɛ̃nkĩnio. 7Aa tɛsↄ̃̀ n kúkĩiwa, à kwɛ̀, aa tò kpɛ́ pↄ́ n tↄ́ kuwàpi gbãlɛ̀. 8Aa ò ń nↄ̀sɛu: Wà ↄtↄ̃má míↄmiↄ. Aa tɛsↄ̃̀ wá bùsu lousisikpɛↄwa. 9N kpɛ́ lousisibↄↄ gɛ̃̀zɛa, ãnabie ku lↄo. Wáↄ ku màa e bↄɛn yã̀? Wá gbɛ̃e dↄ̃o. 10Lua, ńyↄ̃ to n ibɛɛↄ aaↄ n yáalↄ e bↄɛ ni? n wɛ̀lɛↄ aaↄ sakangu láasai yã̀? 11Bↄ́yãi n ↄ kpaaũai? Ɔgo n kùɛ, ní ń dɛdɛ. 12Lua mɛ́ ma kía ũ za asĩnizĩ, ↄ̃mɛ ì gbɛ̃́ suaba dṹniau. 13Ḿmɛ n ísia zↄ̃̀ɛ ń n gbãao, n kwãsa mi wì í guu. 14N Egipiↄ mìdɛ we, n ń gɛↄ kpà wàiↄwa pↄblea ũ. 15N swaↄ bↄ̀, n zɛwɛ̃̀ nibↄnaↄnɛ, n swa pↄ́ a í baa vĩo zↄ̃̀ɛ. 16Fãanɛ ń gwãasĩnao dɛ n pↄ́ ũɛ, n mↄvua ń ĩatɛ̃o kúkĩi dìlɛnɛ́. 17Ḿmɛ n kↄↄ dàda bùsu píiu, n saɛ ń buziɛo gↄↄ dìlɛ. 18Yá pↄ́ n ibɛɛↄ dↄ̀ yã́ dↄngu Dii, mìsaidepiↄ sakà n tↄ́uɛ. 19Ńsu ǹ n felena kpá wàiↄwao, n wɛ̃nadeↄ yã́ su sãnguo. 20Laaidↄ n bàakuawanↄwa, asa wá bùsu gbɛ̀'ɛↄ pãsĩkũ̀ píiɛ. 21Wá gbɛ̃́ pↄ́ wàlɛ gbãamↄwɛ̃ɛↄ, ńsu to wà kpɛkpa ń wíoo. To wɛ̃nadeↄ ń taasideↄ n táasilɛ. 22Lua, fɛlɛ gí ń nzĩao. N yá pↄ́ mìsaideↄ lɛ́ dↄ zɛsai màé! 23Ńsu zↄa pↄ́ n ibɛɛↄ lɛ́ kánzi kpa swã́ao, n wɛ̀lɛpiↄ kↄ̃fĩ dↄ gↄↄpiiɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\