Soũↄ 75

1Asafa lɛ. 2Wa n sáaukɛ̀ Lua, wa n sáaukɛ̀. Tó wà n yãbↄnsaɛↄ galikɛ̀, ń kú kãi. 3Lua mɛ̀: Ma gↄↄ dìlɛ, má yã́kpalɛkɛ a zɛ́wa. 4Tó dṹnia dèe, a gbɛ̃́ↄ lɛ́ kɛ sèee, mámɛ mi a gbapɛlɛ kṹ gíũgiũ. 5Mi o yↄ̃̀ↄdeↄnɛ aasu ń gasa fɛlɛo, mi o vãikɛnaↄnɛ aasu káakuo. 6Ásu à á gasa fɛlɛao, ásu kàamai kɛmanↄo. 7Asa gbãa lí bↄ gukpɛ ge bɛ'aɛo, ìli bↄ guwaiwai guu no, 8Lua mɛ́ yã́kpalɛkɛna ũ, ↄ̃mɛ ì gbɛ̃do sↄ̃ↄlɛ, ì gbɛ̃do fɛlɛ. 9Imibↄ ku Dii ↄzĩ, í gbãa ka a pai, àlɛ pí aà pↄkũma ũ. Ì kↄ́lɛ dṹnia vãikɛnaↄwa píi, ↄ̃ aaì mi wesai ń a gbↄ̃ↄ. 10Mapi sↄ̃ máↄ yã́pi o gↄↄpiiɛ, mí Yakↄbu Lua táasilɛ. 11Má vãikɛnaↄ gasa kwɛ́, gbɛ̃maaↄ gasa iↄ ku musu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\