Soũↄ 76

1Asafa lɛ. Wì sí ń kúuↄɛ. 2Wa Lua dↄ̃ Yuda bùsuuɛ, aà tↄ́ gbãa Isailiↄnɛ. 3Aà zwã̀akpɛ kú Salɛma, aà kúkĩi kú Siↄna. 4Kua we à kà wãaↄ ɛ̀'ɛ ń sɛ̀ngbaoↄ ń fɛ̃ndaↄ ń zĩkabↄↄ. 5Ni gupu, niↄ tɛkɛ, n zↄ̃ↄ dɛ gbɛ̀sĩsĩ pↄ́ kú gↄↄpiia. 6N gbãa dɛnla kɛ̀ gↄ̃sa gbãaↄnɛ, aa wúlɛa ń ń i gbɛzão, gↄ̃ gɛ̀bɛɛpiↄ gbɛ̃e i fↄ̃ ↄsɛ̀o. 7Yakↄbu Lua, n ń lele, ↄ̃ sↄ̃deↄ ń ń sↄ̃́ↄ gↄ̃̀ kálɛa ń i zↄ̃ↄo. 8Ḿmɛ ń gbɛ̃́ pↄ́ dɛ wà vĩakɛɛ̀ ũ, tó n pↄbↄ̀ n níu, dé mɛ́ a fↄ̃ zɛ n aɛi? 9Kua musu n yã́kpalɛkɛ̀, ↄ̃ vĩa dṹnia kũ̀, à gↄ̃̀ kílikili. 10Lua, n fɛlɛ n yãgↄ̃̀gↄ̃ dṹniaɛ, n yɛ̃̀ɛɛsaideↄ suabà. 11Gbɛ̃nazĩna pↄkũma ì n tↄbↄ, n pↄkũma kĩni ìↄ dↄa n piɛ. 12À lɛkɛ Dii á Luawa, í a fĩabo. Á gbɛ̃́ pↄ́ á liaawáziↄ, à mↄ Lua pↄ́ dɛ wàↄ aà vĩa vĩ gba pↄ́. 13Ì kpalablenaↄ kãdɛ, ì to vĩa dṹnia kíaↄ kṹ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\