Soũↄ 77

1Asafa lɛ. 2Ma lɛzù Luazi, ma wiilɛ̀wà, ma lɛzù Luazi aà ma yãma. 3Kua taasi guu ma Dii kĩ́i wɛ̀ɛlɛ, ma ↄ dↄa Luazi gwã́ kpasasai, ma nↄ̀sɛ i nínio. 4Kɛ́ ma làasoo tà Lua kĩ́i, ↄ̃ málɛ kãsãn kɛ, kɛ́ ma aà wàaipà, ma nisĩna vùa. 5Ń ma wɛ́ kũa, mi e i'òo, ma gↄ̃ bíli guu, mi dↄ̃ lá má oo. 6Ma làasookɛ̀ yãawa ń wɛ̃̀ zizi pↄ́ gɛ̃̀ↄ yã́o. 7Lɛ pↄ́ má dà yãa dↄ̀magu gwã́, ma làasookɛ̀wà mà wɛɛlɛ dↄ̃. 8Ma mɛ̀: Dii wá vũaa gↄↄpii yã̀? Wá yã́ a kaaàgu lↄoa? 9Aà gbɛ̃kɛ mìdɛ míↄmiↄ yã̀? Aà yã́ aↄ gbooa gↄↄpii yã̀? 10Wá wɛ̃nagwaa yã́ sã̀ Luagu yã̀? Aà pↄ pàwázi, a wá wɛgwa lↄoa? 11Ɔ̃ ma mɛ̀: Yã́ pↄ́ má kũan kɛ: Musude ↄzɛɛ dↄ̀wɛ̃ɛɛ. 12Má làasookɛ Dii yãbↄnsaɛↄwa, mí aà yã́ pↄ́ a kɛ̀ yãaↄ dↄ gbɛ̃́ↄgu. 13Má n dabudabukɛaↄ wàaipa píi, mí n yãzↄ̃ↄkɛaↄ onɛ́. 14Lua, n zɛ́ gbãsĩ vĩo. Dii kpele mɛ́ zↄ̃ↄ lán Luawai? 15Ḿmɛ ń Lua dabudabukɛna ũ, n n gbãa ↄ̀lↄ buiↄnɛ. 16N n gbɛ̃́ↄ mìsi ń n gã̀sa gbãao, wá Yakↄbu ń Yosɛfuo buiↄ. 17Ísia wɛsìnlɛ Lua, ísia wɛsìnlɛ ↄ̃ à kↄ̃dɛ̀, à lùalua za a ɛu. 18Lou kwɛ̀, a pũnaa kↄ̃fĩ dↄ̀ luabɛ, n kà tɛdeↄ kpa loupilɛa ũ. 19N pũnaa kↄ̃fĩ dↄ zàa'ĩana guu, loupilɛa dṹnia pù píi. Tↄↄlɛ gbãlɛ à lùalua. 20N zɛ́ dà ísiau, n gɛ̃kĩi bↄ̀ í zↄ̃ↄ guu, wi n kɛ̀sɛgbɛ eo. 21N dↄaa n gbɛ̃́ↄnɛ lán sã waiwa Mↄizi ń Aalonao sabai.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\