Soũↄ 78

1Ma gbɛ̃́ↄ, à ma lɛdama ma, à swã́kpa ma yã́i. 2Má yã'oɛ́ ń yáasio, má yã́ pↄ́ ulɛa za zi bↄↄlɛkɛɛ́, 3yã́ pↄ́ wá mà mɛ́ wá dↄ̃, yã́ pↄ́ wá maeↄ a galikɛ̀wɛ̃ɛ. 4Wá yã́pi ulɛ wá nɛ́ↄnɛo, wá Dii táasilɛa da wá tↄũnaↄnɛ ń aà gbãao ń yãbↄnsaɛ pↄ́ a kɛ̀ↄ. 5À yãdìlɛ Yakↄbu buiↄnɛ, à a ikoyã dà Isailiↄnɛ. A ò wá deziↄnɛ aa tó ń nɛ́ↄ dↄ̃, 6i gↄ̃ ń bui pↄ́ kpɛ́ↄnɛ fɛlɛkaa ũ, aai fɛlɛ dada ń nɛ́ↄnɛ sↄ̃, 7kɛ́ aa e Lua náaikɛ, kɛ́ Lua yãkɛaↄ su sã́ńguo, aaiↄ aà yãdilɛaↄ kũa, 8kɛ́ aasu wàↄ dɛ lán ń deziↄwao, asa aa swã́gbãakɛ̀ aa gì Lua yã́i, an sↄ̃ ku Luawao, aa náai vĩɛ̀o. 9Ɛflaiũ buiↄá kàzunaↄnɛ, ↄ̃ aa kpɛkpà zĩ guu. 10Aai zɛ ń Luabaakuańnↄoo, aa gì tɛ́i aà ikoyãi. 11Aà yãkɛaↄ sã̀ńgu ń aà yãbↄnsaɛ pↄ́ a ↄ̀lↄnɛ́ↄ. 12À dabudabuↄ kɛ̀ an deziↄ wáa Zoã wɛ̃́lɛu, Egipi bùsuu. 13À ísia zↄ̃̀ɛ à bùańnↄ, à í bĩ́ibò. 14À dↄ̀aanɛ́ tɛlu guu fãanɛ, gwãasĩna sↄ̃ ń tɛ́ gupuao. 15À gbɛsi pàa guwaiwaiu, à í kpàmá zↄ̃ↄ lán ísia íwa. 16A tò í bↄ̀nɛ́ gbɛu, ípi bàalɛ̀ lán swadawa. 17Ɔ̃ aa gì tɛ duunawa, aa gì Musude yãmai guwaiwaiu. 18Aa gí kɛ̀ aa Lua lɛ́ wɛ̀, aa ń pↄeã blɛ gbɛ̀awà. 19Aa Lua bɛ̃̀ɛbò aa mɛ̀: A fↄ̃ ↄpi'i dilɛwɛ̃ɛ sɛ̃u lae? 20Gwa, à gbɛ lɛ̀, í bↄ̀ dàgua mɛ! A fↄ̃ blɛ ge nↄ̀ↄ kpáwá sↄ̃a? 21Kɛ́ Dii yã́pi mà, aà pↄ pà, ↄ̃ tɛ́ kũ̀ Yakↄbu buiↄwa, à pↄkũmabↄ̀bↄ Isailiↄwa. 22Asa aai Lua yã́ sío, aa aà gbɛ̃́ suabaa gbãa náai vĩo. 23À yãdà bàlumaɛ, à zɛwɛ̃̀ musu, 24ↄ̃ mana kwɛ̀nɛ́ blɛ ũ, à musu pↄ́wɛna gbↄ̃ yònɛ́. 25Aa malaikaↄ blɛ blè, à kũ̀sũakɛ̀nɛ́, à dìńla. 26A tò ĩ́an gbãa bↄ̀ gukpɛ, ń aà gbãao à bↄ̀ gɛↄmidↄkĩi oi lↄ, 27ↄ̃ à nↄ̀ↄ kwɛ̀nɛ́ lán luutɛ̃wa, bãↄ lìńla lán ísialɛ ũfãawa. 28A tò aa kwɛ̀ ń bòou, aa gↄ̃̀ kálɛa liaa ń kpɛ́ↄi. 29Lua pↄ́ pↄ́ aa a ni vĩ kpàmá, ↄ̃ aa sò aa kã̀ pã́upãu. 30E a ni àↄ gɛ́ bↄińla, gↄↄ pↄ́ blɛpi da ń lɛ́u, 31Lua fɛ̀lɛ fɛ̃̀ńnↄ, à Isaili gↄ̃gbãaↄ dɛ̀dɛ, à ń ɛ̀waasoↄ kwɛ̀. 32Gia ń beeo aa gì tɛ duunawaɛ, ń aà yãbↄnsaɛkɛaↄ aai aà náaikɛo. 33Ɔ̃ à ń wɛ̃ni kɛ̀nɛ́ lán lɛ́'ĩanawa, a tò ↄ̃̀ↄnɛkɛa ń mìdɛ. 34Tó à ń pisabò, aaì aà aɛya, aaì ɛa wà aà kĩ́i wɛɛlɛ ń wãao. 35Aa dↄ̃̀ sa Lua mɛ́ ń gbɛsi ũ, Lua Musude mɛ́ ń Mìsina ũ. 36Ãma aaì lɛ́mawà, aaì ɛɛtoɛ̀, 37an sↄ̃ kuwào, aa aà bàakuańnↄ yã́ gbòo. 38Aàpi sↄ̃ à ń wɛ̃nagwà, à ń duuna kɛ̃̀má, i ń midɛo. Ìↄ azĩa zùukɛ mↄ̀ↄmↄↄɛ, i a pↄkũmabↄbↄmá píio. 39À ń gbɛ̃nazĩnkɛ dↄ̃̀má, asa aaì gɛ̃zɛa susai lán ĩ́anawaɛ. 40Aa swã́gbãakɛ̀ guwaiwaiu gɛ̃n ũma'ũma! Aa aà pↄ yàɛ̀ sɛ̃u we à kɛ̀ zài. 41Aa Lua lɛ́ wɛ̀, aa Lua lɛ́ wɛ̀, aa Isailiↄ Lua pↄ́ a kua adoa fɛ̃̀. 42Aà iko gbãa sã̀ńgu, lá à ń sí ń ibɛɛↄwa, 43lá à dabudabuↄ kɛ̀ Egipi, mɛ́ à yãbↄnsaɛↄ kɛ̀ Zoã bùsuu. 44À ń swa'iↄ lìlɛ au ũ, ↄ̃ aai fↄ̃ aa a imì lↄo. 45À ũsĩnaↄ kàńgu, aa ń soso, ń blↄↄↄ lↄ, aa yãyìamá. 46A tò kwaↄ ń pↄ́wɛnaↄ blè, à kwasutɛ̃ kà ń bua pↄ́ↄu. 47A tò lougbɛ ń vɛ̃ɛbuↄ kɛ̀ kɛ́lɛkɛlɛ, a zàa'ĩana ń kaa líↄ ɛ̀'ɛ. 48À ń pↄtuoↄ músikɛ̀ ń lougbɛpio, lua sù ń kpàsaↄwa. 49À a pↄkũma zↄ̃ↄ bↄ̀bↄmá, à ĩ́isɛ̀ńnↄ ń pↄfɛ̃o ń kpɛ̃nɛo, à músi malaikaↄ gbàɛmá. 50À a pↄkũma gbà zɛ́, i zɛzↄ̃ gaɛ lↄo, à gagyãkàńgu. 51À Egipi nɛgↄ̃ɛ sɛ̃́iaↄ dɛ̀dɛ píi, Haũ bui gↄ̃sakɛ nɛ́piↄ gàga. 52À bↄ̀ ń a gbɛ̃́ↄ lán sãↄwa, à dↄ̀aanɛ́ guwaiwaiu lán sã waiↄwa. 53A bɛńnↄ, aa ku dↄdↄa vĩasai, an ibɛɛↄ sↄ̃, ísia kũ̀aamá. 54À kàńnↄ a bùsu zↄ̃lɛu, gusĩsĩde pↄ́ a sì ń a gbãaopiu. 55À buipãleↄ yànɛ́, ↄ̃ à ń bùsu kpaalɛ̀nɛ́ ń pↄ́ ũ, à uakpàkpa Isaili buipiↄnɛ. 56Ɔ̃ aa Lua lɛ́ wɛ̀ aa gì aà yãmai, aa Musude yãdilɛaↄ kũao. 57Aa kpɛkpà aa bↄ̀ aà kpɛ lán ń maeↄwa, aa náai vĩo lán sá gia baiwa. 58Aa aà pↄ fɛ̀lɛɛ̀ ń ń sa'okĩio, aa aà za fɛ̃̀ɛ̀ ń ń tã́aↄ. 59Kɛ́ Lua è màa, ↄ̃ aà pↄ pà, à ↄzↄ̃̀ Isailiↄzi pãsĩpãsĩ. 60À a zwã̀akpɛ tò Silo we, aà bɛ pↄ́ a kpà gbɛ̃nazĩnaↄ guupi. 61A tò an wɛ̀lɛↄ mↄ̀ a kpagolo sɛ̀, ↄ̃mɛ aà gbãa ń aà gawio kúkĩi ũ. 62A tò wà a gbɛ̃́ↄ dɛ̀dɛ ń fɛ̃ndao, aà pↄ pà bui pↄ́ a sɛ̀pizi. 63An ɛ̀waasoↄ tɛkũ̀ zĩ guu, an wɛ̃́ndiaↄ i zãkɛlɛ dↄ̃ lↄo. 64Wà ń sa'onaↄ dɛ̀dɛ ń fɛ̃ndao, an gyaaↄ i fↄ̃ ↄ́ↄlↄ̀o. 65Ɔ̃ Dii vù ń io sa, lán gↄ̃sa pↄ́ vù ń wɛ̃'iowa. 66À ń wɛ̀lɛↄ gbɛ̃̀, aa kpɛkpà, a tò aa gↄ̃̀ ń wío gↄↄpii. 67Ɔ̃ à gì Ɛflaiũ buiↄzi, i Yosɛfu buipi sɛ lↄo. 68Yuda bui ↄ̃ a sɛ̀ sa ń Siↄna gbɛ̀sĩsĩ pↄ́ á yeio. 69À a kúkĩi dↄ̀ musumusu we, aↄ ku gↄↄpii lán dṹnia kálɛawa. 70Ɔ̃ à a zↄ̀blena Davidi sɛ̀, à aà bↄ̀ sã kaau. 71À aà bↄ̀ sãdãu, à dↄ̀aa Isailiↄnɛ, Lua gbɛ̃́ Yakↄbu buipiↄ kíaɛ. 72Davidi ń kpá a kpɛ ń nↄ̀sɛmɛndoo, à dↄ̀aanɛ́ ń a ↄ báaadeo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\