Soũↄ 79

1Lua, buipãleↄ sì ń bùsuu, aa n kpɛ́ pↄ́ a kua adoa ↄ̃̀ↄkpà, aa Yelusalɛũ dɛ̀ɛlɛ. 2Aa n zↄ̀blenaↄ dɛ̀dɛ aa ń gɛ kpà bãↄwa, aa n yãmanaↄ gɛ tò wàiↄnɛ blɛ ũ. 3An au bàalɛ̀ lán íwa Yelusalɛũ bĩ́i kpɛ, gbɛ̃e ku à ń vĩo. 4Wa gↄ̃ pↄ́ yáalↄaↄ ũ wá saɛdeↄnɛ, láanipↄ ũ gbɛ̃́ pↄ́ liaawáziↄnɛ. 5Dii, n pↄ aↄ paawázi e bↄɛ ni? n kpɛ̃nɛ tɛ́ aↄ kũ gↄↄpii yã̀? 6Pↄkũma bↄbↄ bui pↄ́ aa n dↄ̃oↄwa, gbɛ̃́ pↄ́ aali ń sísioↄ bùsuↄwa. 7Asa aa Yakↄbu buiↄ blè, aa ń bùsu ↄ̃̀ↄkpàɛ. 8Ńsu wá maeↄ duuna wi wá musuo. Wɛ̃nadↄ̃wɛ̃ɛ kpakpa, asa wa busa dúuduuɛ. 9Dↄwálɛ, Lua wá Suabana. Wá misi, kɛ́ ǹ tↄbↄ, wá duuna kɛ̃́wá n tↄ́ yã́i. 10Bↄ́yãi ńyↄ̃ to buipãleↄ wá lá: Wá Lua ku máɛ la? To buipãleↄ dↄ̃ wá aɛ, kɛ́ ni n zↄ̀blenaↄ dɛdɛa tↄsimá. 11To zĩ̀zↄↄ ↄↄlↄ gɛ̃ n swã́u, gbɛ̃́ pↄ́ kú ga lɛ́zĩpiↄ bↄ ń n gã̀sa gbãao. 12Láani pↄ́ wá saɛdeↄ zĩ̀ma, fĩabonɛ́ gɛ̃n sopla, Dii. 13Wápiↄ n gbɛ̃́ↄ, n kpàsa sãↄ, wíↄ n sáaukpa gↄↄpii, wíↄ n tↄ́ galikɛ e wá buiwa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\