Soũↄ 8

1Davidi lɛ. 2Dii wá Dii, n tↄbↄ̀ dṹnia guu, n gawi bↄ̀ gupuau musu. 3Ń dà nɛ́fɛ̃nɛnaↄnɛ ń nɛ́ yↄ̃minaↄ aa n táasilɛ, kɛ́ n ibɛɛↄ ń n wɛ̀lɛↄ nílɛ yã́i, n mↄakanaↄ lɛ́ i gↄ̃ kpaaũa. 4Kɛ́ ma n zĩ gwà musu, mↄvua ń saana pↄ́ ń pɛ̀pɛ weↄ, 5ma mɛ̀ bↄ́n gbɛ̃nazĩna ũ an yã́ ìↄ dↄngui? Bↄ́n ń ũ ni laaidↄmái? 6N aà kɛ̀ kɛ̃́sãa malaikaↄzi gↄↄpla, n aà kpà kpalau ń gawio ń bɛɛɛo. 7Ń tò à iko vĩ pↄ́ pↄ́ ń kɛ̀ↄwa, ń tò pↄ́pii misìilɛɛ̀, 8sãↄ ń zuↄ ń sɛ̃̀anↄbↄↄ píi, 9bãↄ ń kpↄↄ ń pↄ́ pↄ́ kú ísia guuↄ. 10Dii wá Dii, n tↄbↄ̀ dṹnia guu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\