Soũↄ 80

1Asafa lɛ. 2Swã́kpa Isailiↄ Dↄaana, n gbɛ̃́ pↄ́ ni Yosɛfu buiↄ dã lán sãↄwa. Bↄ gupuau, n gbɛ̃́ pↄ́ ń zↄ̃lɛa malaika gã̀sĩadeↄ zãnguo, 3ní dↄaa Ɛflaiũ buiↄnɛ ń Bɛ̃yãmɛɛ buiↄ ń Manase buiↄ. Fɛlɛ ń n gbãao, mↄ ǹ wá suaba! 4Lua, to wà ɛa su wá pá ziu. wá wɛ́ gwa wà aafia e. 5Dii Lua Zĩgↄ̃de, ńlɛ pↄbↄ n níu e tia, ńyↄ̃ n gbɛ̃́ↄ wabikɛa mamá bↄɛ ni? 6N wɛ́'i kpàmá blɛ ũ, n ń wɛ́'i yↄ̃̀nɛ́ pↄ́ pai aa mì. 7Ń tò wa gↄ̃ láanipↄ ũ wá saɛdeↄnɛ, wá ibɛɛpiↄ lɛ́ wá kɛ pↄ́ↄpↄↄ. 8Lua Zĩgↄ̃de, to wà su wá pá ziu, wá wɛ́ gwa wà aafia e. 9N vɛ̃ɛli wò Egipi, n buipãleↄ yà ↄ̃ ń pɛ̀ ń gbɛu. 10N gukɛ̀kɛɛ̀, à zĩ́napɛ̀lɛ, ↄ̃ à ↄtà à a bùsu pà. 11A uedà gbɛ̀sĩsĩↄla, a gↄ̃naↄ dɛ sɛdɛ lí zↄ̃ↄↄla. 12À ↄtà à gɛ̀ e ísialɛ, a ↄnɛↄ gɛ̀ e Uflatai. 13Bↄ́yãi n a kaa gbòo, gbɛ̃́ pↄ́ lɛ́ gɛ̃zɛaↄ ìↄ ↄmalɛii? 14Dào sàwa ì lɛ́ kái, sɛ̃̀anↄbↄↄ ì mↄ a lá blei. 15N yã́ na! Lua Zĩgↄ̃de, wá wɛ́ gwa! Kua za musu wɛzu ǹ gwa! Laaidↄ vɛ̃ɛlipiwa, 16bui pↄ́ ń pɛ̀ nzĩa, nɛ́ pↄ́ ń sì n pↄ́ ũpi. 17Wà n vɛ̃ɛlipi zↄ̃̀ wà tɛsↄ̃̀wà. Wɛ́ pãsĩ biimá aa midɛ. 18Ɔda gbɛ̃́ pↄ́ kú n ↄplaaiwa, gbɛ̃nazĩn nɛ́ pↄ́ ń sì n pↄ́ ũ. 19Wá kɛ̃́ma lↄo. Wá lɛ́ ń láo, wí n sísi. 20Dii Lua Zĩgↄ̃de, to wà su wá pá ziu, wá wɛ́ gwa wà aafia e.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\