Soũↄ 81

1Asafa lɛ. 2À guladↄ Lua wá gbãawa. À kúkuakɛ Yakↄbu buiↄ Luaɛ. 3À bↄ ń lɛo, í bala lɛ́ ń mↄↄna'ↄ nao ń domao. 4À kuupɛ mↄbↄzĩ, í pɛ́ a vua zã́ wá dikpɛgↄↄ, 5asa a dɛ ikoyã ũ Isailiↄnɛɛ. Yã́ pↄ́ Yakↄbu buiↄ Lua dìlɛn we. 6À yã́pi dà Yosɛfu buiↄnɛ gↄↄ pↄ́ à ã̀na Egipiↄwa. Aa lↄↄ pↄ́ aai ma yãao mà à mɛ̀: 7Ma aso gò á gã̀u, ma á ↄ bↄ̀ ɛ̃u. 8A wiilɛ̀a taasikɛgↄↄ, ↄ̃ ma á bↄ́, má wèwá asii guu ń louvĩao. Ma á lɛ́ ma á gwá Mɛliba í kĩ́i. 9À swã́kpa ma gbɛ̃́ↄ, mí lɛdawá. Á Isailiↄ, à ma yãma lé! 10Ásu àↄ dii pãle vĩo, ásu kúlɛ dii zĩ̀loɛo. 11Mámɛ má Dii á Lua ũ, ma á bↄ́lɛ Egipiɛ. À á lɛ́ ɛlɛ, mí tó à kã́. 12Ɔ̃ Isailiↄ i ma yãmao, ma gbɛ̃́piↄ i misiilɛmɛɛo. 13Ɔ̃ ma ń tó ń ń swã́gbãao, aa tɛ́ ńzĩa pↄeãi. 14Tó Isailiↄ sↄ̃́amazi, tó ma gbɛ̃́piↄ tɛ ma yã́i, 15dↄ̃ ma ń ibɛɛↄ bùsanɛ́ gↄ̃̀ↄgↄ̃ↄ, ma ↄzↄ̃̀ ń wɛ̀lɛpiↄzi. 16Ma zangudeↄ i vlãnau ma aɛ, an ĩadama aↄ láaa vĩo. 17Mí á gwa ń pↄ́wɛn gawideo, mí gbɛ̀ zↄ́'i kpáwá à kã́.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\