Soũↄ 82

1Lua zↄ̃lɛa balu guu, àlɛ yã́gↄ̃gↄ̃ gbãadeↄnɛ à mɛ̀: 2Bↄɛ á yã́kpalɛkɛ a zɛ́wai? Áↄ kɛ vãikɛnaↄnɛ kɛ̀kɛ gↄↄpii yã̀? 3À yãnakpa yɛ̃̀ɛɛsaideↄwa ń tonɛ pↄ́ gwana vĩoↄ. À zɛ ń taasideↄ ń gbɛ̃́ pↄ́ wàlɛ ĩadamáↄ. 4À yɛ̃̀ɛɛsaideↄ ń wɛ̃nadeↄ misi à ń bↄ vãikɛnaↄ ↄzĩ. 5Gbãadepiↄ yãe dↄ̃o, aa a kee gbáɛ̀o. Aa ku gusiauɛ, ↄ̃ dṹnia zĩ́na lɛ́ fu. 6Ma mɛ̀ luaↄn á ũ, Musude nɛ́ↄn á ũ ápii. 7Ń beeo á ga gbɛ̃nazĩna ũɛ, á kpagua lán kía pãleↄwaɛ. 8Lua, fɛlɛ yã́kpalɛkɛ ń dṹniao, asa bui píiá n pↄ́ɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\