Soũↄ 83

1Asafa lɛ. 2Lua, ńsu ǹyↄ̃ nílɛao, ń lɛ́ su àↄ kpaaũao, ńsu ǹyↄ̃ ku kílikilio, Lua. 3Ǹ ń ibɛɛↄ gwa, asa aalɛ kãa, n wɛ̀lɛpiↄ lɛ́ ń mi fu. 4Aalɛ ↄ̃nↄsↄpɛ́lɛ n gbɛ̃́ↄnɛ, aalɛ lɛkpaaĩ ń yenzideↄzi. 5Aalɛ mɛ: À mↄ wà ń buibↄ, an tↄ́ Isaili su àↄ dↄ gbɛ̃egu lↄo. 6Aa lɛkpàaĩ, an lɛ́ kↄ̃sɛ̀, aa lɛdoũkɛ̀ ń kↄ̃o aa fɛlɛnnↄ. 7Ɛdↄũↄ ń Isimaɛla buiↄ ń Mↄabuↄ ń Hagaa buiↄ 8ń Gebalideↄ ń Amↄniↄ ń Amalɛkiↄ ń Filitɛ̃ↄ ń Tiideↄ. 9Baa se Asiliↄ nàmá lↄ, aalɛ ↄda Lↄtu buipiↄwa. 10Kɛnɛ́ lá ń kɛ̀ Madiãↄnɛwa, lá ń kɛ̀ Sisela ń Yabɛ̃oɛ Kisↄ̃i. 11N ń kɛ́ kɛ́lɛkɛlɛ Ɛndoo, aa gↄ̃̀ kálɛa tↄↄlɛ lán pↄgbↄ̃wa. 12Kɛ ń gbɛ̃zↄ̃ↄↄnɛ lá wa kɛ̀ Olebu ń Zeebuoɛwa. Kɛ ń kíaↄnɛ lá wa kɛ̀ Zɛba ń Zalemunaoɛwa. 13Ampiↄ mɛ́ ò yãa aa mɛ̀, wà Lua dã́dãkɛkĩi sɛ́ ń pↄ́ ũ. 14Ma Lua, to aa gↄ̃ lakɛɛ ũ lán ése ṹa pↄ́ ĩ́ana ì sɛ́lɛwa. 15Lá dào ì tɛ́kũ, ge lá tɛ́ ì gbɛ̀sĩsĩ sãsã, 16pɛ́lɛńzi ń n zàao màa, n ĩ́an pãsĩ i to sↄ̃ kɛ̃́ńgu. 17To an gɛɛ gↄ̃ kpá ń wɛ́i, aai n gbãa dↄ̃ Dii. 18Wí líↄ ń kṹ gↄↄpii ń bílio, aa kpɛbↄ aa midɛ, 19kɛ́ aa e dↄ̃ kɛ́ n tↄ́n Dii, ḿmɛ ń Musude ũ dṹniau píi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\