Soũↄ 84

1Kole buiↄ lɛ. 2N kúkĩi maa fá, Dii Zĩgↄ̃de! 3Málɛ Dii ua bɛɛkɛ e gu gɛ̀ lɛ́ lia, ma nisĩna ń ma mɛo lɛ́ lua Lua bɛ̃́ɛi. 4Dii Zĩgↄ̃de, ma Kía, ma Lua, gòlegolena kpɛ́ è ń gbagbakĩi saɛ, luakibãna sakpɛdà we à a nɛ́ↄ kàu. 5Báaadeↄn gbɛ̃́ pↄ́ kú n ua aaìↄ n táasilɛ gↄↄpiiↄ ũ. 6Báaadeↄn gbɛ̃́ pↄ́ an gbãa bↄ̀ n kĩ́i mɛ́ n kpɛ́ gɛa yã́ kú ń sↄ̃ guuↄ ũ. 7Tó aalɛ pã Baka guzulɛa, aaì to à gↄ̃ lán gu nibↄnadewa, káabuan lou ì to ɛ̀fãai ligua. 8An gɛa guu an gbãa ìↄ kã́fĩɛ e aa gɛ kaò n kĩ́i Siↄna. 9Dii Lua Zĩgↄ̃de, ma wabikɛa sí, swã́sɛ ma yã́i, Yakↄbu buiↄ Lua. 10Lua, kía wá sɛ̀ngbao gwa, wɛ́tɛ kía pↄ́ ń kpài. 11Kua n kpɛ́ kpɛɛlɛ gↄↄ do maa dɛ kua gupãlei gↄↄ ↄ̀aa sↄola. Ma Lua ua bĩ́ibↄlɛdↄ̃anakɛ sì dɛ kua ua doũ ń vãikɛnaↄla. 12Dii Lua dɛnɛ́ ĩatɛ̃ ń sɛ̀ngbaoo ũ. Dii ì báaadańgu ń kã́fĩao, ìli gí maakɛi tàaesaideɛo. 13Dii Zĩgↄ̃de, báaaden gbɛ̃́ pↄ́ lɛ́ n náaikɛ ũ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\