Soũↄ 85

1Kole buiↄ lɛ. 2N báaadà n bùsuu, Dii, n su ń Yakↄbu buiↄ ń pá ziu. 3N n gbɛ̃́ↄ tàaeↄ wòlomá, n ń duuna kɛ̃̀má píi. 4N pↄ wèemá, n n pↄkũma pãsĩ kpà kpɛ. 5Suwanↄ wá pá ziu, Lua wá Suabana, kpɛ̃nɛ pↄ́ ń kɛ̀wanↄ suumpa. 6N pↄ aↄ paawázi gↄↄpii yã̀? Ńyↄ̃ↄ n pↄfɛ̃gↄↄ gága wɛ̃ ń wɛ̃o yã̀? 7Ńyↄ̃ ɛa ǹ n gbɛ̃́ↄ lɛ́ ń láo kɛ́ an pↄ e kɛma nao lé? 8Dii, ǹ n gbɛ̃kɛ ↄlↄwɛ̃ɛ, wá suaba ń n gbãao. 9Ma swã́ dↄ Dii Lua yã'oai, asa ì aafia lɛgbɛ̃ a yãmanaↄnɛɛ, tó aai ɛa sù ń mìsaiyãↄwao. 10Aà vĩakɛnaↄ suabaa zã̀o, kɛ́ aà gawi e àↄ kú wá bùsuu yã́i. 11Gbɛ̃kɛ ń náaio kpàaũ, yã́zɛde ń aafiao ↄkpàkↄ̃wa. 12Náai ì ↄ poo musu, yã́zɛde ì ↄnↄnↄ zĩ́lɛi. 13Dii a maakɛwɛ̃ɛ, wá tↄↄlɛ i blɛkɛ. 14Yã́zɛde ìↄ bɛ aà aɛ, ì zɛ́ kɛkɛɛ̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\