Soũↄ 86

1Dii, swã́kpa ma yã́i, ní wea, asa taaside wɛ̃naden ma ũ. 2Ma wɛ̃ni dↄ̃́a, asa má n yã́ↄ kũaɛ. Ǹ n zↄ̀blena suaba, ḿmɛ ń ma Lua ũ, málɛ n náaikɛ. 3Sùuukɛmanↄ, Dii, asa miↄ lɛzunzi kↄↄ ń oosioɛ. 4Ǹ n zↄ̀blena pↄ kɛ na, asa ma laai tà n kĩ́i, Dii. 5Ń maa mɛ́ ń sùuu vĩ, Dii, n gbɛ̃kɛ zↄ̃ↄ n sìsinaↄnɛ. 6Dii, swã́kpa ma wabikɛai, laaidↄ ma wɛ̃na wiiwa. 7Má lɛzunzi ma taasikɛgↄↄzĩ, asa ni wea. 8Tã́ae muaannↄo, Dii, gbɛ̃e lí fↄ̃ n kɛa kɛ̀o. 9Bui pↄ́ ń kɛ̀ↄ mↄ́ kúlɛnɛ, aa n tↄbↄ ḿpii. 10Asa ń zↄ̃ↄ mɛ́ ni dabudabuↄ kɛ, ḿmɛ ń Lua ũ ndo. 11Ǹ n zɛ́ ↄlↄmɛɛ Dii, míↄ bɛ n sĩana guu. Ma sↄ̃ damɛɛ doũ, míↄ n vĩa vĩ. 12Má n sáaukpa ń nↄ̀sɛmɛndoo, Dii ma Lua, máↄ n tↄbↄ gↄↄpiiɛ. 13Asa gbɛ̃kɛ pↄ́ ń kɛ̀mɛɛ zↄ̃ↄ, n ma wɛ̃ni sì bɛda ɛ̀ títiwa. 14Lua, kàamaideↄ lɛ́ fɛlɛmanↄ, gbɛ̃́ pãsĩↄ lɛ́ ma wɛ, aali n yãdao. 15Mpi Dii, Lua sósobiden n ũ, ń sùuu vĩ mɛ́ n pↄ lí pa kpaao, ń gbɛ̃kɛ ń náaio vĩ zↄ̃ↄ. 16Ma wɛ́ gwa, wɛ̃nadↄ̃mɛɛ. Ǹ n zↄ̀blena gba gbãa, mapi n nↄɛ zĩkɛna nɛ́ suaba. 17Maakɛamɛɛ seela kɛ, ma wɛ̀lɛↄ i e, wí i ń kṹ, asa Dii, n dↄmalɛ, n ma nↄ̀sɛ nìnimɛɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\