Soũↄ 87

1Lua a wɛ̃́lɛ kàlɛ gbɛ̀sĩsĩ pↄ́ a kua adoa musu, 2Dii ye Siↄna bĩ́ibↄlɛↄi dɛ Yakↄbu buiↄ wɛ̃́lɛ kĩniↄla píi. 3Lua gawi yã'ò wɛ̃́lɛpi musu à mɛ̀: 4Má Egipiↄ ń Babɛlideↄ da gbɛ̃́ pↄ́ aa ma dↄ̃ↄ guu. Filitɛ̃ↄ ku a guu lↄ ń Tiideↄ ń Etiopiↄ. Wa mɛ wà gbɛ̃́ beeↄ ì weɛ. 5Wa o Siↄna yã́ musu: Wà wã́anɛ ń wã́anɛo ì weɛ, Musude mɛ́ ì a zɛdↄ gíũgiũ. 6Tó Dii lɛ́ gbɛ̃́ↄ tↄ́ dalau, a mɛ: Wà gbɛ̃́ beeↄ ì weɛ. 7Lɛ̀sinaↄ ń ↄ̃wãnaↄ píi aa mɛ: Wá maa píi ì bↄ Siↄnaɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\