Soũↄ 89

1Ɛzala bui Etani lɛ. 2Dii, máↄ lɛsi n gbɛ̃kɛ yã́ musu láasaiɛ, máↄ n náaiyã kpàwakɛ wɛ̃ ń wɛ̃o. 3Má o n gbɛ̃kɛ líↄ kpálɛa vĩo, n náaidekɛ zĩ́napɛlɛa musu n bɛ. 4N mɛ̀ n bàa kú ń gbɛ̃́ pↄ́ ń sɛ̀o, n lɛgbɛ̃̀ n zↄ̀blena Davidiɛ. 5Ńyↄ̃ to aà bui àↄ kible gↄↄpiiɛ, ńyↄ̃ aà kpala gba gbãa e aà buiwa. 6Musudeↄ n dabuyãↄ sáaukpa, Dii, malaikaↄ n náaiyã o balu guu. 7Asa gbɛ̃e ku musu à kà Diiwao, malaikae muaaaànↄo. 8Baa malaikaↄ kã̀aa, Lua mɛ́ fuańla, gbɛ̃́ pↄ́ liaaaàziↄ mɛ ì seena ta. 9Dii Lua Zĩgↄ̃de, dé mɛ́ muaannↄi? Ń gbãa ń náaio vĩ yã́pii guu. 10Ni gbãamↄ ísiaɛ, tó à fɛ̀lɛ ń vĩvĩao, ni a zùukɛ. 11N Egipiↄ suumpà aa gↄ̃̀ gɛↄ ũ, n n wɛ̀lɛpiↄ fã̀aa ń n gã̀sa gbãao. 12Musu ń zĩ́lɛoá n pↄ́ɛ, n dṹnia kàlɛ ń pↄ́ pↄ́ kú a guuↄ. 13N gugbãntoo ń gɛↄmidↄkĩio kɛ̀, Taboo ń Ɛɛmↄ gbɛↄ ì guladↄma. 14N gã̀saá gↄ̃sa pↄ́ɛ, n ↄ gbãa mɛ́ n ↄplaa dↄ musu. 15Yãmaa ń yã́zɛdeo mɛ́ n gĩ́na ɛ̃kpalɛ ũ, gbɛ̃kɛ ń náaio mɛ́ dia n aɛwa. 16Báaadeↄn gbɛ̃́ pↄ́ aa guladↄama dↄ̃, aaìↄ bɛ n aɛ gupuauↄ ũ, Dii. 17Aaìↄ pↄnakɛ ń n tↄ́o gↄↄpii, aaì ĩ́anadã ń n maakɛao. 18Asa an gawi ń ń gbãaon n ũ, n zɛawanↄ yã́i wá mi daa ía. 19Wá sɛ̀ngbaoá Dii pↄ́ɛ, wá kíapiá wá Isailiↄ Lua pↄ́ɛ. 20N yã'ò n yãmanaↄnɛ yãa wɛ́pungu'ea guu n mɛ̀: Ma dↄnlɛkɛ̀ nɛgↄ̃naɛ, ma ɛ̀waasopi sɛ̀ lɛsĩ a gbɛ̃́ↄ guu. 21Ma a zↄ̀blena Davidi è, ma a nísikàwà ma aà dìlɛ. 22Máↄ aà kũa ma ↄzĩɛ, ma gã̀sa gbãa aↄ kuaànↄ. 23Ibɛɛ a fↄ̃ falusiwào, gbɛ̃vãi a e ↄnaalɛwào. 24Má aà wɛ̀lɛↄ wíwi aà aɛ, má aà zangudeↄ kwɛ́. 25Máↄ náai vĩɛ̀ ń gbɛ̃kɛo, aà mi iↄ daa ía ń ma tↄ́o. 26Má ísia naɛ̀ a ↄzĩɛ, iↄ iko vĩ swaↄwa. 27A lɛzumazi à mɛ, má dɛ a Mae ń a Luao ũ, a gbɛsi ń a Suabanao ũ. 28Má aà kɛ ma yoa ũ, iↄ dɛ dṹnia kíaↄ mide ũ. 29Máↄ gbɛ̃kɛ vĩaànↄ gↄↄpiiɛ, ma bàa pↄ́ kuaànↄ gbooa vĩo. 30Má tó aà bui àↄ kible gↄↄpiiɛ, aà kpala iↄ ku e dṹnia gɛ láaò. 31Tó aà buiↄ pãkpà ma ikoyãi, mɛ́ aai tɛ ma yãdilɛaↄzio, 32tó aa bↄ̀ ma yã́ kpɛ, mɛ́ aa ma yãdanɛↄ kũao, 33má gotↄ̃má an tàaeↄ yã́iɛ, mí ń kɛ búubuu an vãi yã́ musu, 34ãma gbɛ̃kɛ pↄ́ má vĩaànↄ a midɛo, má fↄ̃ náaisaiyã kɛo. 35Má a bàa pↄ́ kuaànↄ yã́ gbooo, má lɛ́ pↄ́ má gbɛ̃̀ɛ̀ lilɛo. 36Ma lɛgbɛ̃̀ ń mazĩa kuao gɛ̃n do, má ɛɛto Davidiɛo, ma mɛ̀, 37aà bui aↄ ku gↄↄpiiɛ, aà kpala aↄ ku ma aɛ lán ĩatɛ̃wa. 38Lá mↄvua dɛ seela náaide ũ musu, màa aà kpala aↄ ku gↄↄpii. 39Ń beeo n gi kía pↄ́ ń kpài, n ↄkpàaàzi, n kolokɛ̀aànↄ. 40N n bàa kua ń n zↄ̀blenao yã́ gbòo, n sakà aà kíafuau, ń zù zĩ́lɛ. 41N aà wɛ̃́lɛ bĩ́iↄ gbòo, n aà zɛgikĩiↄ kwɛ̀ ń dàaĩ. 42Gɛ̃zɛadeↄ lɛ́ ń baa sɛu, à gↄ̃̀ láanipↄ ũ a saɛdeↄnɛ. 43Ń tò aà wɛ̀lɛↄ gã gbã̀ɛ, ń tò aà ibɛɛↄ pↄnakɛ̀. 44N aà fɛ̃nda lɛ́ dɛ̀, ni zɛaànↄ zĩ guuo. 45N aà gawi kↄ ɛ̀, n aà báa bↄ̀aàla. 46Ń tò à zikũ̀ a gbãau, n widàwà. 47Dii, ńyↄ̃ↄ ulɛawɛ̃ɛ gↄↄpii yã̀? n pↄkũma tɛ́ aↄ kũ e bↄɛ ni? 48Làasookɛ ma wɛ̃ni kulunkɛwa, n gbɛ̃nazĩna kɛ̀ pã yã̀? 49Gↄ̃sa kpele mɛ́ aↄ ku à gí gaii? Dé mɛ́ a fↄ̃ azĩa si mia ikowai? 50Dii, gbɛ̃kɛ pↄ́ ń vĩ yãa gɛ̀ má ni? Lɛ́ pↄ́ ń gbɛ̃̀ Davidiɛ ń náaio sↄ̃ bɛ? 51To n zↄ̀blena láanikɛa yã́ dↄngu, buiↄ ma kɛa pↄ́ↄpↄↄ ma sↄ̃ zↄ̃̀. 52N ibɛɛↄ kía pↄ́ ń kpà láanikɛ̀, e gu pↄ́ aà kɛ̀sɛ zɛ̀u, Dii. 53Wà Dii sáaukpa gↄↄpii! Ãmi! Ãmi!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\