Soũↄ 9

1Davidi lɛ. 2Dii, má n táasilɛ ń nↄ̀sɛmɛndoo, má n yãbↄnsaɛkɛaↄ kpàwakɛnɛ́. 3Má pↄnakɛ, má yáalↄ n yã́ musu, Musude, má n tↄbↄ ń lɛsiao. 4Ma ibɛɛↄ ì kpɛkpa, aaì gɛ̃mbↄlɛ aa gaga n aɛ. 5Asa n zɛmanↄ, n yãnakpàa, zↄ̃lɛa n gĩ́naa n yãgↄ̃̀gↄ̃ a zɛ́wa. 6N buipãleↄ lèle, n gbɛ̃vãipiↄ míↄnzↄ̃, n ń tↄ́ dɛ̀ míↄmiↄ. 7N músi láasai kpà ma wɛ̀lɛↄzi, n ń wɛ̃́lɛↄ kwɛ̀, an yã́ dↄ gbɛ̃egu lↄo. 8Dii ì kible gↄↄpii, à a kpala dìlɛ yã́kpalɛkɛa yã́i. 9A yã́kpalɛkɛ ń dṹnia gbɛ̃́ↄ súsu, a kible buiↄwa a zɛ́wa. 10Dii mɛ́ ulɛkĩi ũ gbɛ̃́ pↄ́ wàlɛ gbãamↄnɛ́ↄnɛ, a dɛnɛ́ aafia'ekĩi ũ taasikɛgↄↄ. 11Dii, gbɛ̃́ pↄ́ n tↄ́ dↄ̃ↄ n náai vĩ, nili n aɛyanaↄ vũaao. 12À lɛsi Diiɛ, àlɛ kible Siↄna, à aà yãkɛaↄ kpàwakɛ bui píiɛ. 13Asa yã́ lí sã́aàguo, ì tↄsi gbɛ̃dɛnawa, ì taasideↄ wiilɛa yãda. 14Gwa lá ma ibɛɛↄ lɛ́ ĩadaa, Dii, wɛ̃nadↄ̃mɛɛ, ní ma bↄ ga lɛ́zĩ, 15mí lɛ́mama Siↄna bĩ́ibↄlɛu, mí pↄnakɛ kɛ́ n ma suabà yã́i. 16Buiↄ sì ɛ pↄ́ aa yↄ̃̀u, an gbá zù ba pↄ́ aa kpàu. 17Wa Dii dↄ̃ ń yã́kpalɛkɛa a zɛ́waoɛ, ì to gbɛ̃vãi yãkɛa labadaaàla. 18Gbɛ̃vãiↄ ì ta bɛdau, bui pↄ́ aali Lua yãdaopiↄ. 19Wɛ̃nadeↄ yã́ a sãaàgu bauo, taaside wɛdↄaaàzi láaa vĩo. 20Fɛlɛ Dii, ńsu to gbɛ̃nazĩna n gã fĩo, bui píi kãaa, ní yã́kpalɛkɛńnↄ. 21Dii, to vĩa buiↄ kṹ, kɛ́ aa e dↄ̃ wa dɛ gbɛ̃nazĩnaↄ ũ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\