Soũↄ 90

1Dii, wá ulɛkĩin n ũ wɛ̃ ń wɛ̃o. 2E ǹyↄ̃ gɛ́ gbɛ̀sĩsĩↄ kɛi, e ǹyↄ̃ gɛ́ tↄↄlɛ ń dṹniao kálɛi, Luan n ũ za asĩnizĩ e gↄↄpii. 3Ni dilɛ gbɛ̃nazĩnaɛ aà gɛ̃ tɛ̃́ɛnau, ni to aà ɛa gↄ̃ bùsuti ũ. 4Wɛ̃̀ ↄ̀aa sↄo dɛnɛ lán gↄↄ dowa, ì gɛ̃nɛ lán gĩa ge gwãasĩnawa. 5Ni to i dańla aai gaga, aa dɛ lán sɛ̃ pↄ́ ì bↄlɛ kↄↄwa, 6ì bↄlɛ kↄↄ, i gbã́, ì i'o oosi, i giigaga. 7N pↄkũma ì wá suumpa, n kòlokɛa ì gili gɛ̃wágu. 8Wá yãvãiↄ kálɛa n aɛ, wá asiiyãↄ bↄ̀ gupuau n kuu. 9Wá gↄↄ ì gɛ̃kↄ̃u n kpɛ̃nɛ yã́i, wá wɛ̃ni ì midɛ wá wea dóũdoũnau. 10Wá wɛ̃ ì ka bàaↄ̃kwi taawa, tó wá gbãa sↄ̃, basiiↄ̃. Wɛ̃piↄ guu baa a pↄ́ pↄ́ na ì mↄ́ ń taasio ń pↄsiaoɛ, ì gɛ̃zɛa kpakpa, ↄ̃ wi kpagui. 11Dé mɛ́ n pↄkũma gbãa lɛ́ dↄ̃i? Dé mɛ́ n kpɛ̃nɛ lɛ́ dↄ̃ à vĩakɛɛ̀i? 12Dadawɛ̃ɛ wàↄ wá wɛ̃ni dↄ̃ màa, kɛ́ wà ↄ̃nↄ e wá sↄ̃ guu. 13Dii, ńyↄ̃ ɛa wá wɛ́ gwa bↄɛ ni? Wɛ̃nadↄ̃ n zↄ̀blenaↄnɛ. 14Tó gu dↄ̀, to n gbɛ̃kɛ mↄ́wá, wíↄ pↄnakɛ ń gulakɛao gↄↄpii. 15Wá gba pↄna ↄ pↄ́ ń tↄ̃̀wá gↄↄ lɛ́u, taasi pↄ́ wá kɛ̀ wɛ̃̀ lɛ́u. 16Ǹ n yãkɛaↄ ↄlↄ n zↄ̀blenaↄnɛ, ní tó wá nɛ́ↄ n iko gbãa dↄ̃. 17Dii wá Lua, báaadawágu nana, ɛ̀fãaida wá zĩu wàↄ kã́fĩakɛ, ao, ɛ̀fãaida wá zĩu wàↄ kã́fĩakɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\